BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

No

Mahalle

Tapu Kaydı

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hisse Oranı

Niteliği

Muhammen Satış Bedeli (TL.)

Geçici Teminat (TL.)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Maltepe Mah. Kaymakam Kemalbey Cad. No:143

Kat: 4 Daire: 4

Ertuğrul

34

34

115,00 (3+1)

Tam

Mesken

3.750.000,00

112.500,00

22/05/2024

10:00

2

Maltepe Mah. Harmanyeri Cad. No: 49

Kat: 1 Daire: 2

Ertuğrul

1131

87

88,00 (2+1)

Tam

Mesken

2.800.000,00

84.000,00

22/05/2024

10:10

3

Maltepe Mah. Harmanyeri Cad. No: 49

Kat: 2 Daire: 4

Ertuğrul

1131

87

87,00 (2+1)

Tam

Mesken

2.800.000,00

84.000,00

22/05/2024

10:20

4

Maltepe Mah. Harmanyeri Cad. No: 49

Kat: 4 Daire: 11

Ertuğrul

1131

87

88,00 (2+1)

Tam

Mesken

2.800.000,00

84.000,00

22/05/2024

10:30

5

Maltepe Mah. 411. Sok. No:3 Kat:1 Daire:3

Ertuğrul

787

5

Net:46,00

(1+1)

Tam

Mesken

2.000.000,00

60.000,00

22/05/2024

10:40

6

Maltepe Mah. Kaymakam Kemalbey Cad. No:140A Zemin Kat İşyeri (Tapu Bağımsız Bölüm No:6)

Ertuğrul

787

5

Net:32,00

Tam

İşyeri

2.000.000,00

60.000,00

22/05/2024

10:50

7

Maltepe Mah. Kaymakam Kemalbey Cad. No:140B Zemin Kat İşyeri (Tapu Bağımsız Bölüm No:7)

Ertuğrul

787

5

Net:26,00

Tam

İşyeri

2.200.000,00

66.000,00

22/05/2024

11:00

8

Maltepe Mah. Kaymakam Kemalbey Cad. No:140C Zemin Kat İşyeri (Tapu Bağımsız Bölüm No:8)

Ertuğrul

787

5

Net:43,00

Tam

İşyeri

2.000.000,00

60.000,00

22/05/2024

11:10

9

Maltepe Mah. Kaymakam Kemalbey Cad. No:140D Zemin Kat İşyeri (Tapu Bağımsız Bölüm No:9)

Ertuğrul

787

5

Net:50,00

Tam

İşyeri

2.400.000,00

72.000,00

22/05/2024

11:20

10

Maltepe Mah. Kaymakam Kemalbey Cad. No:140E Zemin Kat İşyeri (Tapu Bağımsız Bölüm No:10)

Ertuğrul

787

5

Net:30,00

Tam

İşyeri

2.000.000,00

60.000,00

22/05/2024

11:30

 1. Mülkiyeti kurumumuza ait ilçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan yukarıda tabloda bilgileri verilen 10 adet taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereğince Açık teklif (arttırma) usulü satış ihalesi yapılacaktır.
 2. İhaleler Ertuğrul Mahallesi Eski Belediye Caddesi No:1 Bergama adresinde bulunan Belediyemiz Haluk Elbe Toplantı salonunda, ihale komisyonu huzurunda, belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
 3. İhaleler ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
 4. İhalelerin muhammen kira/satış bedelleri ile diğer detaylar yukarıda tabloda verilmiştir.
 5. İhale bedeli şartnamedeki süresi içinde ödenecektir, süresi içerisinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.
 6. İstekliler Şartnamedeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadır.
 7. İstekliler ihaleden dolayı bütün vergi, resmi harç, ve her türlü giderleri yasal süresi içerisinde ödemek zorundadır.
 8. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri ihale tarihinden bir gün önce yani 21.05.2024 Salı saat 17:00 da dosya halinde İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.
 1. Gerçek kişiler;

Şartname(Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır), Geçici Teminat Bedeli Makbuzu(Bergama Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz) veya Banka Teminat Mektubu(Süresiz ve limit içi), T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgâh Belgesi(Muhtarlık ya da e-devlet), Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge(İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir), Türkiye’de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı, Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi(Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz.), Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.

 1. Tüzel kişiler;

Şartname(Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır), Geçici Teminat Bedeli Makbuzu(Bergama Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz) veya Banka Teminat Mektubu(Süresiz ve limit içi), Ticaret Sicil Gazetesi(Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi), Oda Kayıt Belgesi(İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır), Temsile yetkili Noter onaylı İmza Sirküleri/İmza Beyannamesi, Vergi Levhası (İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde güncel şekliyle alınmış olmalıdır), Türkiye’de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı, Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge(İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir), Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi(Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz), kamu tüzel kişisi ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

 1. İhale için istekli çıkmadığı durumda, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 49. Maddesi gereğince29.05.2024 Tarihinde, aynı şartname, saat ve yerde pazarlık ihalesi yapılacaktır.
 2. Encümen (ihale komisyonu) ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği üzerine ihale yapmakta serbesttir.
 3. Bilgi için iletişim telefonu: Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (232) 632 80 05 – 141 ve 142

İlan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02027371