BOZÜYÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)


Sayı : 2021/20 E. 2022/158 K.

Mahkememizde görülen Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda 10/03/2023 tarihli karar ile; "HÜKÜM :
1-DAVANIN KABULÜNE; Eskişehir, Odunpazarı, Kargın, nüf. ky., 32......94 TC. nolu, Şaziye ve Mustafa kızı, 1990 d.lu davacı Fatma Avcı ile 36.....92 TC. nolu, Hülya ve Taran oğlu, 1990 d.lu davalı Halil Avcı'nın TMK'nin 166/3. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,
2-Müşterek çocuk 19/09/2019 Odunpazarı d.lu Ceren Avcı'nın velayetinin davacı anneye veirlmesine,
3-Velayet hakkı davacı anneye verilenmüşterek çocuk Ceren Avcı'nın yaşı gözetilerek her ayın 1 ve 3'üncü cumartesi günü saat 10.00'dan akşam saat 16.00'a kadar, Ramazan Bayramı'nın 2.günü saat 10.00'dan akşam saat 16.00'a kadar, Kurban Bayramı'nın 2.günü saat 10.00'dan akşam saat 16.00'a kadar anne refakatinde şahsi ilişki kurulmasına,
4-Davacının nafaka talebinin KISMEN KABÜLÜ ile, dava tarihi olan 15/01/2021 tarihinden geçerli olmak üzere müşterek çocuk için aylık 400.00-TLtedbir nafakasının ödenmesi ve kararın kesinleşme tarihine kadar devamına, kararın kesinleşmesinden itibaren nafakının iştirak nafakası olarak devamı ile davalıdan alınarak çocuk ihtiyaçlarında kullanılmak üzere davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebinin REDDİNE,
5-Davacının maddi tazminat talebinin KISMEN KABÜLÜ ile 7.000.00-TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebinin REDDİNE,
6-Davacının manevi tazminat talebinin KISMEN KABÜLÜ ile 9.000.00-TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebinin REDDİNE,
7-Davacının ziynet alacağı talebinin sübut bulmaması sebebiyle REDDİNE,
8-Harçlar kanunu gereğince alınması gereken 80,70-TL harcın mahsubu ile fazladan alınan 13,40-TL'nin yatıran tarafa iadesine,
9-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiginden A.A.Ü.T (Madde-13 İkinci Kısım İkinci Bölüm) göre hesaplanan 5.100,00-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
10-Davacı tarafından yapılan (yatırılan harçtan iadesine karar verilen harç düşüldükten sonra kalan) ; 80,70 TL Harc ile 59,30-TL Başvuru Harcı, 365,00-TL Bilirkişi ücreti, 285,60-TL Tebligat, Posta ve diğer masraflar, olmak üzere toplam 790,60TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, ,
11-Hüküm kesinleştiğinde kullanılmayan gider avansının yatıran tarafa iadesine,
Dair,davacı vekili, davacı asil ve davalı vekili yüzlerine karşı, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklinde verilen karar ile davacı tarafın 22/04/2023 tarihli istinaf başvuru dilekçesinin davalı Halil Avcı'ya tüm aramalara rağmen bulunamaması ve adresinin tespit edilememesi nedeniyle tebliğ edilemediğinden işbu ilan vasıtasıyla tebliğine karar verildiğinden, tebliğ tarihinden 7 gün sonra tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/06/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN02021299