ERZURUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/312
KARAR NO : 2022/322

Davacı ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ tarafından Karizma iki Apartman Kat Malikleri aleyhine mahkememizde açılan Tazminat (Sigorta Ödemesine Dayanan Rücuen) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :1-)Davanın dava şartı yokluğu nedeniyle, HMK 114/1-c maddesi uyarınca USULDEN REDDİNE,
2-)Yetkili ve görevli mahkemenin Erzurum Sulh Hukuk Mahkemesi olduğunun tespitine,
3-)Kararın kesinleşmesinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde talep halinde dosyanın görevli ve yetkili Erzurum Sulh Hukuk Mahkemesine tevzi yapılmak üzere dosyanın tevzi bürosuna gönderilmesine,
4-HMK 331/2 maddesi uyarınca yargılama giderleri ile ücreti vekaletin görevli ve yetkili mahkemece hüküm altına alınmasına,
Dair; gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize yahut başka yer Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçe ile başvurmak kaydı ile İSTİNAF KANUN YOLU AÇIK OLMAK ÜZERE dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda açıkça karar verildi.

04/11/2022

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

26/12/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01974754