KOCAELİ 4. AİLE MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2022/381 Esas
KARAR NO : 2023/591

Davacı YASEMİN KORAL aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Davanın KABULÜNE,
2-BAYBURT İli, BAYBURT MERKEZ İlçesi, AŞAĞI DİKMETAŞ Köyü/mah. Cilt 73, hane 24'de nüfusa kayıtlı, NEDİM ve SAİME'den olma, 27/03/1976 doğumlu, 66280268356 T.C kimlik numaralı davacı YASEMİN KORAL ile aynı hanede nüfusa kayıtlı EMRAH ve FEVZİYE'den olma, 12/01/1974 doğumlu, 66430263392 T.C kimlik numaralı davalı ADEM KORAL'ın 4721 sayılı TMK 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,
3-Ortak çocuk 34780707804 T.C kimlik numaralı Ali Koral'ın velayetinin davacı anneye verilmesine,
4-Velayeti anneye verilen Ali Koral ile baba arasında her ayın 4. haftası Cumartesi günü saat 09:00'dan Pazar saat:18:00'ye kadar; dini bayramların 2. günü sabah saat 09:00'dan akşam saat 18:00'ye kadar; her yıl yarıyıl tatilinin ilk haftası Pazartesi günü saat 10.00 ile Pazar 10.00 arası 1 hafta süre ile; her yıl yaz tatilinde Temmuz ayının 1.günü saat 10.00 ile 15 Temmuz günü saat 10.00 arasında 30 gün süre ile babanın çocuğu yanına almak suretiyle kişisel ilişki kurulmasına, bu yüzden doğacak masrafların baba tarafından karşılanmasına, süre bitiminde çocuğun anneye iadesine,
5-TMK 353. maddesi gereğince velayeti kendisine verilen eşe çocuğun varsa tüm malvarlığını gösteren defter düzenleyerek kararın kesinleşmesinden sonraki bir ay içerisinde mahkemeye ibraz etmesi hususunda uyarı yapılmasına, uyarıya uyulmaması halinde TMK 360 ve 361.maddelerinde gösterilen malların belli bir yere tevdii edilmesi -güvence gösterilmesi- malların yönetiminin bir kayyum devredilmesi dahil tüm önlemlerin alınabileceği konusunda uyarı yapılmasına (uyarı yapıldı),
6-Müşterek çocuk için aylık 2.000,00TL iştirak nafakasının davalı erkek eşten alınarak velayeten davacı kadın eşe verimesine,
7-Davacı kadın eş için için aylık 1.000,00TL yoksulluk nafakasının davalı erkek eşten alınarakdavacı kadın eşe verimesine,
8-Maddi tazminatın kısmen kabulü ile 50.000,00TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalı erkek eşten alınarak davacı kadın eşe verilmesine,
9-Manevi tazminatın kısmen kabulü ile 15.000,00TL'nin davalı erkek eşten alınarak davacı kadın eşe verilmesine, fazlaya dair istemin reddine,
10-Adli yardım kapsamında alınmayan 269,85TL karar ilam harcı, 269,85TL başvurma harcı, 1.486,00TL ilanen tebligat masrafı, 127,00TL tebligat masrafı olmak üzere toplam 2.152,7TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,
11-Davacı kendisini bir vekille temsil ettirmiş olduğundan AAÜT'ne göre 9.200,00TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
12-Tarafların verilen karara karşı, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde (HMK md.345), Mahkememize verecekleri dilekçe ile İstinaf Yargı Yoluna (HMK md.342 vd.) başvurabileceklerine,
Dair,davacı vekili ve davacının yüzüne karşı, davalının yokluğunda Türk Milleti Adına verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı şeklinde karar verilmiş olup, davalı Adem KORAL'ın Çiftlik Mah Bozo Cad No 15/1 Beykoz/İSTANBUL adresinde ikamet eden Adem KORAL adına tebligat yapılamamış olduğundan davalı adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Kararın Tebligat Kanununun 31. Maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve davalının tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süreiçinde istinaf hakkının bulunduğu aksi taktirde hükmün kesinleşeceği hususu karar tebliği yerine geçmek üzere tebliğ olunur.

29/12/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01993104