T.C. İZMİR 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/529 Esas

DAVALI : NAZİF ASLAN
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) davasının yapılan yargılamasında;
Davacı vekili dava dilekçesinde ;Müvekkili Musa Altuğ'un İzmir İli, Karabağlar İlçesi ,Bozyaka Mah.30491 ada,12 parsel taşınmazın yeni maliki olup dava dışı Güzin Öktem ve Refiye Öktem'den satın alındığını müvekkiline ait taşınmazda davalı Nazif Aslan lehine 10.700,000 ETL (EskiTürkLirası) ana para ipoteğin olduğunu ileri sürerek işbu tasarrufun iptali talepli huzurdaki dava açılmıştır.
Mahkememizce yapılan adres araştırmalarında adreslerinize ulaşılamadığından tebligat yapılamamıştır. Dava dilekçesi ve eklerinin tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davalı NAZİF ASLAN 'ya ilan tarihinden itibren 7 gün sonra dava dilekçesinin tebliğinin yapılmış sayılacağı ve bu tarihten itibaren davalının 2 hafta içinde Mahkememize cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceği (HMK 122.md.), aksi taktirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağı (HMK 128.md.) hususu dava dilekçesi tebliği yerine geçmek üzere davalı NAZİF ASLAN 'ya ilanen tebliğ olunur."

14/02/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02018430