T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

DAVACI : AYŞE ÇİFTÇİ-53077650340
VEKİLİ : Av. NİHAT DOĞAN
DAVALI : 1- MEHMET ELMAS-38489135258
VEKİLİ : AV. MUHİTTİN RIZVANOĞLU
DAVALI : SERKAN PEKEYİDİR -69064067244
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Geri Alım Hakkından Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
Davacı vekili, dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile davalılardan Mehmet Elmas, karı koca ikenŞanlıurfa 1. Aile mahkemesinin 2018/ 661 esasında kayıtlı boşanma davasının açılarak boşandığını, Şanlıurfa 3. Aile mahkemesinin 2022/731 esas sayılı dosyasında mal rejimi davasının devam ettiği, boşanma kararı verilmeden önce dava konusu taşınmaz için Şanlıurfa 3. Aile mahkemesi 2019/203 esas sayılı dosyasında aile konutu şerhiiçin dava açıldığı, mahkemece boşanma kararından sonra müşterek hayat son bulduğundan dolayı davanın konusuz kaldığına karar verildiği, davalı Mehmet Elmas, E-5 Yan yol Beyazsaray apt. no: 153/3 Avcılar/İstanbul adresinde bina olarak bulunan tapununAvcılar 16716 noluparselde kayıtlı taşınmazı muvazaalı olarakSerkan Pekiyidir’e devrettiğini, devralanın satın alacak maddi durumunun olmadığını, bu işleminmuvazaalı olduğunu, adli yardımda bulundukları ve dava konusu taşınmaza tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkememizce SERKAN PEKEYİDİR-69064067244 (Merve Mah. Dikmen sok. no:20/3 Sancaktepe/ İSTANBUL)'e tüm resmi kurum ve kuruluşlardan araştırılmasına rağmen tebliğe yarar açık adresinin tespit edilemediği ve dava dilekçesi ile duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildiğinden;
Dava dilekçesi iş bu ilan ileilan edilerek dava dilekçesine karşı ilan gününden itibaren iki hafta içinde cevap verebileceği; aksi halde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları 6100 Sayılı Kanunun 122 ve 128. maddeleri gereğince inkar etmiş sayılacağı, 09/05/2023 duruşma günü saat 11:10'da mahkememiz duruşma salonunda hazır olmanız, hazır olmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yokluğunuzda hüküm kurulacağı ihtar olunur.
Belirtilen davalı adına tebliğ yerine geçmek suretiyle İLAN olunur. 08/03/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN1806898