T.C. MARMARİS 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ


Dosya No: 2020/111-Ceza Dava Dosyası

Sanık Shıva Sadeghy hakkında mahkememizce 2020/111 Esas-2022/10 sayılı Kararı ile, Türk Ceza Kanununun 204/1 maddesi uyarınca verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair verilen kararın tebliğ edilemediği, sanık hakkındaki hükmün, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 Sayılı CMUK 310 Maddesi gereğince takip eden 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunularak kararın Muğla Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne İtiraz yasa yolu açık olmak üzere itiraz hakkının olduğu, kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur 29.05.2024
SANIK : SHIVA SADEGHY, Jamanshr ve Süreyya kızı, 29/04/1985 TAHRAN doğumlu

#ilangovtr BASIN NO: ILN02041196