T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/324 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Karamanlı ilçesi, Karaman mahallesinde bulunan 377,97 m2 yüzölçümlü 801 ada 1 parsel sayılı taşınmaz
PARSEL NO : 801 ada 1 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 377,97 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Halil GÖKTEPE, Zehra KAZAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : KARAMANLI İLÇESİ, KARAMAN MAHALLESİNDE BULUNAN 377,97 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 801 ADA 1 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/324 Esas sayısında dava açılmıştır. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.

05/12/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01981951