Back To Top
Cahillerle tartışmayın; çünkü ben hiç yenemedim…

Cahillerle tartışmayın; çünkü ben hiç yenemedim…

 - Son Güncelleme: 29.12.2018 Cumartesi 17:45
- A +

Başlıktaki çarpıcı söz muhtemelen İmam el-Gazâlî’ye aittir. “Câhil” kelimesi genellikle “âlim” (bilgili) kelimesinin zıddı olarak kabul edilir. Oysa bu kelimenin türediği “chl” (cehl) kökü İslam öncesi Arap dilindeki kullanımlarına göre “hoyratlık, nobranlık, saldırganlık, barbarlık” gibi manalara gelir. Dolayısıyla “câhil” nitelemesi öncelikle ve özellikle hoyrat, nobran, saldırgan kimseyi belirtir. Buna göre “câhil”in karşıtı, “âlim”den ziyade ihtiyatlı, ağırbaşlı, ahlâklı, medenî gibi anlamlar içeren “halîm”dir. “Cehl” ve “cehâlet” kelimesinin bu anlamda kullanımı bazı ayetlerde de görülebilir. Mesela Furkan 25/63. ayette Allah’ın has kullarının faziletli davranışları anlatılırken, “Onlar yeryüzünde ağırbaşlı şekilde yürürler, câhiller kendilerine sataşınca ‘selâm’ diye karşılık verirler” denilir. Câhillerin sataşmaları cahiliye devrindeki Arapların kimi zaman şiddet de içeren nobranca davranışlarına karşılık gelir.

***

Bu kısa izahtan sonra İmam Gazâlî’ye nispet edilen “Câhillerle tartışmayın; çünkü ben hiç yenemedim” sözü daha iyi anlaşılabilir. Câhillerle tartışmamayı salık veren bu sözün de yönlendirmesiyle ben burada vahyin mahiyetiyle ilgili görüş tercihimi “Mustafa Öztürk Kur’an’ı Muhammed uydurdu diyor” diye dillerine dolayıp son derece alçakça bir linç kampanyasına başlayan güruha cevap mahiyetinde hiçbir şey yazmayacak ve onlarla asla tartışmayacağım. Kaldı ki kimin hangi konuda nasıl düşünmesi ve hangi görüşü tercih etmesi gerektiği hakkında resmî din kurullarımız gerekli görüşleri hiç gecikmeden yayımladığı gibi bazı hocalarımız da ulema mahkemesi kurup mürtedin hükmünü tartışıyor. Bu sebeple, dinî ve ilmî meseleler hakkında konuşma ve yazmayı şimdilik bu otoritelere(!) havale edip İslam tarihindeki sayısız linç kampanyasından biri hakkında birkaç tarihî anekdot aktarmak daha isabetli görünüyor.

Tefsir tarihindeki en büyük isimlerinden biri olan ve hatta “tefsirin babası” sayılan Ebû Ca’fer et-Taberî Bağdat’taki câhil Hanbelîler ve Zâhirîlerin kendisine yönelik iflah olmaz husumetleri yüzünden büyük eziyetler çeker. Ahmed b. Hanbel’i fakih olarak görmemesi ve bilhassa İhtilâfü’l-Fukahâ (Fakihlerin Görüş Ayrılıkları) adlı eserinde onun fıkhî görüşlerine yer vermemesi Hanbelîleri öfkelendirir. Taberî’nin İsrâ suresi 79. ayette geçen “makâm-ı mahmûd” lafzını Hanbelîlerin “Hz. Peygamber’in arşta Allah’ın sağ yanında oturacağı makam” diye açıklamalarını kabul etmemesi bazı kaynaklarda bu husumetin bir diğer sebebi olarak zikredilir. Rivayete göre Hanbelîler bir cuma günü camide Taberî’nin yanına gelip Ahmed b. Hanbel ve arşa oturmak hadisi hakkındaki görüşünü sorduklarından söz edilir. Taberî “Ahmed b. Hanbel’in muhalif görüşleri kayda değer değildir” deyince Hanbelîler, “Âlimler onun reyini diğer âlimlerin reyleriyle birlikte nakletmiş ve onun muhalif görüşünü hesaba katmışlardır” diye karşılık verirler. Bunun üzerine Taberî “Ben böyle bir şey görmedim, nitekim onun (fakihlerden oluşan) bir taraftar kitlesi yoktur. Arşa oturmakla ilgili hadise gelince, Rasûlullah’ın arşta Allah’ın sağ yanında oturacağını düşünmek muhaldir” der. Hanbelîler bunun üzerine ayaklanıp Taberî’nin üzerine çullanır ve onu tekmelerler. Taberî güç bela evine sığınmayı başarır ve fakat Hanbelîler onu takip edip evini taşa tutarlar. Öyle ki evinde taş yığınından bir tepe oluşur. Derken, kolluk kuvvetleri reisi binlerce insanla birlikte Taberî’nin evine gelip Hanbelîleri dağıtır

***

Taberî, Zâhirî mezhebinin kurucusu Dâvûd b. Ali el-İsfehânî’nin derslerine devam eder, ondan hadis dersi alır ve ilmî tartışmalarda bulunur. Bir gün Dâvûd’un talebelerinden biri onun hocasının fikirlerine karşı gelmesine öfkelenip ağır sözler sarf edince Taberî toplantıyı terk eder ve bir daha onun derslerine katılmaz. Öte yandan, Mâide suresinin 6. ayetindeki “ercüleküm” kelimesinin “ercüliküm” şeklinde okunmasıyla abdest alınırken iki ayağın yıkanması yanında meshedilmesini de caiz görmesi Şiîlerle aynı görüşte olduğu ithamına maruz kalmasına yol açar. Yine Taberî Şiîlerin Hz. Ali’nin imameti konusunda büyük önem atfettikleri Gadîr-i Hum olayıyla ilgili rivayetin farklı raviler yoluyla gelen sahih bir hadis olduğuna dair tespitlerinden dolayı Şiî diye yaftalanır. Bu arada Râfızîler/Şiîler için hadis uydurduğu yönünde iftiralara da maruz kalır.

Kendi memleketi Taberistan’da Hz. Ebû Bekr, Hz. Ömer ve Hz. Osman’a dil uzatılması yüzünden bu halifelerin faziletlerine dair müstakil eserler kaleme almaya başlayan Taberî ayrıca kendisinin Râfizîlik ve Şiîlikle ilgisinin olmadığını ortaya koyan üç ayrı risale kaleme alır. Bütün bunlara rağmen gerek sağlığında gerekse vefatından sonra bazı Hanbelîler ile Zâhirîler onun aleyhinde sayısız dedikodu üretir. Hayattayken zaman zaman derslerinin dinlenmesi engellenir. Taberî’nin önceleri Şâfiî mezhebine mensupken daha sonra bağımsız bir müctehid olarak kendi fıkhî görüşlerini ortaya koyup “Cerîriyye” diye anılan bir fıkıh mektebi kurmasının da aleyhinde yürütülen dedikodu kampanyasında önemli rol oynadığı kabul edilir. 17 Şubat 923 tarihinde vefat eden Taberî ertesi gün evine defnedilir. Kaynaklardaki başka bir bilgiye göre ise Taberî’nin cenazesi Şiîlikle itham edilmesinden dolayı geceleyin çok az bir cemaatin iştirakiyle gizlice defnedilir.

 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Recep UZUN 19 Ocak 2019 18:36
Bir kere söz imam Şafi nin. her tür saçmalığı yap eleştirenleri alçakca diye yaftala hakaret et.Tevbe suresi 29. ayete dil uzat politik bilmem ne diye .Yahudi ler için bu kadar endişen niye?.....
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 09:43
Gazali'ye atfen söylenen " Cahillerle tartışmayın, çünkü ben hiç yenemedim " tavsiyesi haklı olmasının yanı sıra, kişide özgüven ve enaniyet patlamasına yol açtırabilecek muhteşem bir söz. Düşünsenize, aslında saçmalıyorsunuz ama sizi eleştirenleri cehaletle, anlamazlıkla suçlayabiliyorsunuz. Kendinizle Gazali arasında kurduğunuz parelellik de kısa günün kârı!
KARAR OKURU 05 Ocak 2019 15:20
0
Fikirden mantıktan yoksun olmanız laf atıp sıvışmanızı gerektiriyor Mustafa hoca gibileri az gelir bu aleme
KARAR OKURU 04 Ocak 2019 04:29
Neden acaba Mustafa Hoca gibi hocalarimiz Kuran konusunda insanlari aydinlatinca hemen linc basliyor? Begenmiyorsan begendigin hocalari dinle, digerine yanlis de gec.. Farkli goruslere biraz saygi.
Mehmet 03 Ocak 2019 14:40
Kendileri hiçbir şey üretmeyen idarei maslahatçı ve/veya eyyamcı ilahiyat akademisyenleri ve din pazarlayan menkıbeci cüppeli ve cüppesiz hoca kılıklılar Mustafa hoca gibilerine her devirde saldırmışlardır. Sırtındaki kefesi boş olanların yapabileceği en kolay iş budur: sapık, kafir, mürted, fitneci vb gibi dar zihin kalıplarının ürünleriyle saldırmak ve susturmak! Mustafa hocanın görüşlerini savunmak zorunda değilsiniz ama hakarete ve aşağılamaya varan linç kampanyalarına katılmak ve savunmak aciz ve zavallı insan kılıklıların işidir. Ne yazık k
KARAR OKURU 01 Ocak 2019 10:47
Mustafa hoca kendisine isnad edilen o sözleri söylemez. Üçüncü ağızdan nakletmiş ama fırsatçılar tarafından Mustafa hoca tarafından söylenmiş gibi yayılmıştır. Sarıklı, cübbeli, takunyalı , örümcek kafalı , dindar görünümlü olup millete dini dar edenlerin toplamı değil yedi sülaleleri bir araya gelse Mustafa Öztürk müktesebatının çeyreği olamazlar. Cemaatlarda tarikatlarda yurtlarda kurslarda çocuk istismarına susan hatta içten içe yeşil ışık yakan hoca adı altındaki baş belaları dillerini Mustafa Özturkten uzak tutup kendilerine çevirsinl
KARAR OKURU 01 Ocak 2019 18:38
0
00.25, M. Öztürk cevap verse daha iyi olur.
KARAR OKURU 02 Ocak 2019 15:51
3
hadi ordan. kitabında yazıyor adamın. ne isnadı. videosu var. adam zaten ağzıyla söylüyor tarihselci olduğunu. ne anlatıyorsun sen hala. taasupçu herifler
mehmet 02 Ocak 2019 18:16
2
Yazdığı kitaplar, cennet ayetlerini ti ye alan videosu var. Sen bunlara üçüncü ağız mı diyorsun? Kaldı ki Kur'an daki kıssalara mitoloji/masal dediğini inkar etmiyor zaten. Konuyu bilmeden bir de insanları itham ediyorsun.
KARAR OKURU 31 Aralık 2018 12:21
Sayın hocam Rabbim yar ve yardımcınız olsun..amin.amin. amin
insan ol 30 Aralık 2018 23:21
Mustafa hocanın katılmadığınız görüşleri olabiliir. Şahsen benim de katılmadığım bazı görüşleri vardır. Ama bu onun linç edilmesini gerektirmez. Mezheplerin birbirleriyle yüzde yüz çelişen görüşlerini nasıl tevil ederek düşünce zenginliği deyip üstünü örtüyorsunuz da bu hocanın işinize gelmeyen görüşleri karşısında bağırıyorsunuz. Katılmazsın vesselam...sana uymayanı almazsın bir müslümanı linç etmeye kalkmak imani, insafi ve insani değildir.Ülkemizde o kadar çok hurafeyi din diye anlatan hocalar var ki niye bunlara sesimiz bu kadar
KARAR OKURU 31 Aralık 2018 02:23
11
Mustafa Hoca nasıl lniç edilmiş. Hocayı pataklamışlar mı? M.Öztürk'e itiraz etmek onu linç etmek mi oluyor. O da bir çok şeye itiraz ediyor.
KARAR OKURU 31 Aralık 2018 03:18
4
anlmadığınız nokta ortada görüş falan yok. konuşulan bir fıkıh meselesi değil. direk imani bir mesele. tartışılacak bir tarafı yok. iman edersin ya da etmezsin. kuranın Allah kelamı olduğuna inanmıyorsan zaten müslüman değilsindir
insan ol 01 Ocak 2019 00:25
7
Kimse kimsenin imanını ölçemez.Kur anın Allah kelamı olmadığına inanmadığını nerede söylüyor, eğer gerçekten senin dediğin gibiyse tartışacak bir şey yok, ama öyle değil manası Allah' a ait lafızlar peygambere ait.(bu fikre katılmıyorum lafız da mana da Allah'a ait). Hz Muhammed'in kutsi hadislerini bu şekilde anlatırken çoğu kimse bunda bir problem görmüyor.(lafız Hz Muhammed'e ait, mana Allah'a). Fikirlere fikirlerle karşılık verilir. Fıkhi mesele yok diyorsun o zaman Bana ictihatla Kuran ayetlerinin nasıl nesğ olabileceğini anlatırmısın. Kur'an
KARAR OKURU 04 Ocak 2019 18:21
0
içtihatla nesh olan ayetler hangileri? bunu tam olarka nerenizden uyduruyorsunuz? ayet ayetle nesh olunur. bırak içtihadı Peygamber bile nesh edemez. lütfen araştırın atmayın
KARAR OKURU 30 Aralık 2018 22:24
Hocam bu yazıdaki Taberi'nin görüşü diye dediğinizin kaynağına baktınız mı Şiiler gibi değil ıslak elle tüm ayağı meshi savunur İbn Çerir et-Taberi 4 mezhep vb. Ehli sünnet mezhepleri ile Şia arasında orta yolu temsil eder. Bol suyla yıkamak değil ıslak elle tüm ayağı meshetme...
KARAR OKURU 30 Aralık 2018 21:24
Sizin görüşlerinize yönelik modern ve tarihselci aklın Kuran okumaları adlı bir kitap okudum gayet tarafsız gördüm madem ki bu kadar haklısınız neden kitaba cevap vermiyorsunuz?
KARAR OKURU 30 Aralık 2018 15:01
Öztürk hocam, Furkan 63ü lafzıyla vermişsiniz.Lafızsız şekli ne olabilir?
Öztürk'ün yazdığı konular artık düşünce kapsamını aştı. İnanç boyutunda farklı şeyler söylüyor. İnançsızlardan alkış alması da ondan. Yaptığı iş lafız ve mana tartışmasını yeniden alevlendirmek değildir. İslam dairesinde hiç bir lafız karşıtı Kur'an ayetlerine peygamberin kanaati karışmış olabilir dememiştir. Bu söylem Kur'an ayetleri karşısında düşünce farklılığı değil inanç farklılığdır.
KARAR OKURU 30 Aralık 2018 19:48
6
Senin gibi inanmak zorunda mıyım. Herşeyi bitirdiniz ayrıntılar mı kaldı. Keşke peygamberin kanaati karışsa. Sende goruyorsunki herkesin kanaati meali farklı şekilde karışıyor....
kunduz kemirgen 30 Aralık 2018 21:11
1
siz kendinizi hangi konumda gördüğünüzü aynanın önünde soruyormusunuz?
KARAR OKURU 30 Aralık 2018 21:56
2
İnanmak zorunda değilsin. Dilediğin gibi inanabilirsin. Hatta Kur'an'a hiç inanmayabilirsin. Allah inançsıza bile yaşama imkanı vermiş. Bize ne? Ama farklı inancını bana İslam içinde düşünce farklılığı diye yutturmaya kalkma.. Buna çapın yetmez. Benim inandığım Allah öyle diyor.
KARAR OKURU 30 Aralık 2018 22:32
1
19.48 Sana benim gibi inanmak zorundasın diyen mi var. Öztürk, Kur'an konusunda İslam'dan başka bir inanç tarif ediyor. İstediğini yapabilir. Bu kendini bağlar. Hepsi bu...
KARAR OKURU 30 Aralık 2018 23:42
2
21-56 Benim inandığım Allah'da kimseye çapın yetmez falan diyemezsin yani onu aşağılayamazsın diyor. Bilmem anlatabildim mi!!!!!!!!
KARAR OKURU 31 Aralık 2018 06:07
0
23.42, Anlatamadın. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamı değildir diyorsan zaten aynı Tanrıdan bahsetmiyoruz.
İtiraz eden yandı... 30 Aralık 2018 14:17
Cahiller kendini hep haklı zanneder. M. Öztürk de kendine göre hep haklı. Hep başkaları cahil ve haksız. Bir tek onun zekası doğru. Ayrıca kendisne yapılan izahlara da kapalı. İtaraza tahammülü yok. İtiraz eden yandı...
KARAR OKURU 30 Aralık 2018 12:54
Sevgili Mustafa siz gadre uğramış değilsiniz. Sadece söylediğiniz lafın altında kaldınız, olan bu.
Mustafa Öztürk'le tartışmayın... Çünkü tartışanlar hiç yenemedi...
KARAR OKURU 30 Aralık 2018 11:07
Şii olsak bu makule şeyleri hazmederiz, ama değiliz.
KARAR OKURU 30 Aralık 2018 10:35
Mustafa Hoca İlahiyat kalıplarına sığmayan, taklide karşı en samimi gayret gösteren bir ilim adamımızdır. Psikanaliz yapmak haddim değil ancak, hocam bir Hüseyin Atay gibi, M. Said Hatiboğlu gibi kamuoyu önüne sık çıkmayıp, işini de yapabilirdi. Yapmadı ve bildiklerini sürekli paylaştı. Ancak bu ilmini paylaşma isteği bana çok şey kattı. Allah razı olsun. Bu gün de bunun bedelini ödüyor. M. İslamoğlu, A Bayındır, İ Güler gibi. İyi ki diş doktoru olmamış.
KARAR OKURU 30 Aralık 2018 15:03
2
saydığı isimlere bak biri Allah kaderi bilmez diyor, biri hadisi inkar ediyor, yorum yaptığı yazarda kuranı peygamber yazdı diyor. örtki ölem
KARAR OKURU 30 Aralık 2018 19:53
6
İbni sinada kaderi senin dediğin gibi açıklamıyor. Onadamı inkarcı diyeceksin 15.03 Hem kader yazılı ise benim günah işlerken bir suçum yok o zaman. Senaryo yazılmış bende oynuyorum öylemi.
KARAR OKURU 30 Aralık 2018 21:23
0
19.53, Kader zamanla ilgili bir şeydir. Zaman da Tanrı tarafından yaratılmış bir şeydir. Zamana bağlı olmadan her şeyi bilebilen Tanrının bilişi, kulu icbar etmez. Bilim geliştikçe çok karmaşık olan bu zaman kavramı daha anlaşılır hale geliyor. Mesela teoride ışık hızına ulaşmsk mümkün. Gerçekte de mümkün olsa zamanlar arsı geçiş bir bilgiyi doğurur ama o bilgi icbar edici olmaz.
KARAR OKURU 30 Aralık 2018 03:18
İlim bir nokta idi, o'nu câhiller çoğalttı. Anlayan beri gelsin!!! İyi ki bu dîni kendim öğrendim, zamâne âlimlerine kalsa idim ne olurdum Allah bilir. Bu yaşananların, ilim değil, ulemâ sorunu olduğu artık gün gibi âşikâr. Hepinizin kendinizi gâyet ciddî muhâsebe etmeniz, artık dînî hayatımız açısından büyük bir önem arz ediyor ama, kellim kellim lâ yenfâ.
Ahmed 30 Aralık 2018 00:18
"alim" bilgili oluyorsa o zaman "Cahil" bilgisiz! Amma Cahil cahilligin de demi bilgisizliginde oluyor. Yoksa burada iki cahil var gibime geliyor biri ben bilgili degilim öteki cahil kim acaba o zaman ayni olan sey birbirinin aksini yansitiyor ve birisi ötekine suclamalarda bulunuyor bu durum anlatilmali
KARAR OKURU 30 Aralık 2018 02:10
0
Daha acik olabileceksem nobranca davranan bir kimse aksini yansitan cahil selam denilince selametin kendisinde olmadini görürde bilir bu cahilin bilgisizligimi ki?... devami insaAllah anlami veren verilere gerek duyula
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 23:59
Taberî Hanbeli şafi cübbeli vb. milyon tane cemaat fikir görüş mezhep ortaya çıkmış. Hepsi başka şeyler söylemiş.Allah birdir, Peygamberler elçidir.Güzel ahlaklı olun. Kimsenin hakkını yemeyin.Adaletli olun.Kimseyi hor görmeyin.Eşit olun, insan olun demek çokmu zor.Hiçbir cemaate ve mezhebe inanmıyorum.İmamı azamı sahabe kadar seviyorum. Çünkü sadece onu okudum. Onun mezheb kurduğunada inanmıyorum.Yeter artık dinimi parçalara ayırmayın.Allah'a peygambere iman ettim.İstediğim gibi ibadet ederim. Cemaatler mezhepler beni şekillendiremez. Oralara gidenler
KARAR OKURU 30 Aralık 2018 01:03
0
Oralara gidenlere de ben karışamam eleştiremem diyecektim yer kalmadı
Uçk 29 Aralık 2018 22:54
Hocam siz bunları takmayın. Bunlar eğitilmezdir.
Zaman Aydini 29 Aralık 2018 21:52
Hem, ''kendisi uydurdu'' diye itham et, hem de daralinca, sozunu/hadisini naklet!?
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 20:30
gazali halt etmemişmyidi size göre. ne oldu şimdi
Adınızı Giriniz 30 Aralık 2018 01:20
5
İnsan bu. Bazen halt eder bazen doğruyu söyler. Siyah ya da beyaz değil hiçbir şey, hiçbir insan...
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 20:16
Hocam, aklını kiraya vermemiş herkes sizi destekliyor merak etmeyin. Severek takip ediyoruz sizi.
İnsiyator. .. 29 Aralık 2018 20:07
Futurist Rock n Roll uymaz abi bize. !..bize Tereyağlı Kurufasulye (kuzu kemikli, pastırmalı, dana etli) tercihe gore ama mutlak Tereyağlı ve Güveçte olacak. !.Damak tadımızı bilen gerek. !.haa tahta kaşık, bakır tabak, mum, gaz lambası, Sunumdaki kılık kıyafeti Klasik Yobazlar tartışsin.onlarda müşteri lazım. !.Bizlere Mohactaki Bilegi tutan RUHU. VIyana kapılarına kadar giden RUHU asiliyacak Aşçı lazım. Bu da Geleneksel Etli ekmek, Kurufasulye, Kuyu Kebabı vb ile olur. Hamburger Fast food ile olmaz! .denediler olmadı, olmaz. !..:))
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 19:42
Bunlara katlanmam lazım.Herkes cahilce saldırmıyor. ÇOĞUNLUK Fikirlerinin yanlış oldugunu ifade ediyor.
KARAR OKURU 30 Aralık 2018 14:32
5
Bu iş çoğunlukla olsaydi Islam dini Mekkeden dışarı çıkamazdı.
KARAR OKURU 31 Aralık 2018 12:47
0
14.32, Niye ki? Yani Mekke'de İslam'a inananlar çoğunluk olsaydı İslam yayılmayacak mıydı?
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 19:24
Bu anlattıklarınız hangİ kaynakta geçiyor? Kaynak verebilir misiniz?
Kul 29 Aralık 2018 18:57
Sayın Öztürk, size hakaret etmeyenlere, edenlerle birlikte "cahil" nitelemesi yapmanız ve sadece fikrini ifade edenleri de "yenme" "yenilme" meteforuyla cevaplamanız; bilimsel yaklaşımınızın iz düşümünü gösteriyor. Bilim bilgi değildir. Kuran kıssaları her algı seviyesinden insana indiği için bugün ve gelecekte de anlaşılabilir niteliktedir. Kuran sadece ilahiyatçı ve filozoflar tarafından anlaşılsın diye indirilmemiştir.
Karar Okuru 29 Aralık 2018 16:58
Kendisine haksızlık yapılınca Mustafa hocamın haklı olarak canı yandı. Kendisine yapılanları doğru bulmuyorum. Ancak, çevresinde binlerceye yapılan haksızlıkları hocam köşesinde ne kadar dile getirdi? Hocam ne dersiniz?
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 16:47
Ben derim ki yazdıklarınıza katılmıyorum fikirleriniz benim dünya görüşümle uyuşmuyor olabilir...bu son derece doğaldır katılmayabiliriz eleştirebiliriz ama velakin hakaret etmek kafir ilan etmek bir insanı bence olsa olsa acizliktir zorbalıktır.kimin hangi konuda nasıl fikir beyan edeceğine kimse neleri nasıl söyleyeceğine kimse karar veremez... Mustafa hocamızın katıldığım fikirleri var katılmadığım fikirleri de vardır...
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 16:36
Spinoza olmadı Taberi verelim! Ne yapmaya çalıştığınızı anlamakta zorlanıyoruz. Bence üslup sorununuz var;mutasavvıfları kibirle, 'ben bilirim' demekle itham etmek, Gazaliye'halt etmiş' deyip bu yazıya onunla başlamak VS vs.. Düşüncelerinizi ifade biçiminiz, fikirlerinizin kelimelere dökülüşü sorunlu olabilir mi? Vahyin nüzulü ile ilgili düşünceniz bu halinize ne kadar da benziyor değilmi?Bu üslup bu cümleler size ait değil mi yoksa, dilden dökülürken farklı forma ve anlama dönüşmüşler mi diyelim
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 21:10
10
Senin vazife ayarmı vermek, okuma ozaman, biz hocamızı seviyoruz
KARAR OKURU 30 Aralık 2018 00:25
5
'Okuma o zaman' a cevabımdır:okumazsak CAHİL kalırız:))
KARAR OKURU 30 Aralık 2018 21:51
0
Yerinde bir tespit olmuş katılıyorum
KARAR OKURU 31 Aralık 2018 16:13
2
00:25 sen okuyup da CAHİL olanlardansın herhalde :)))) sana o yazıları dikkatli bir şekilde heceleye heceleye okumanı öneririm. Zira belki o zaman anlarsın.
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 15:54
editör cahillerin yorumlarını yayınlamıyor herhalde. hep alimlere yer vermiş maşallah. bi tanesi dinin kendisi sorun demiş onada allameyede yer vermiş. bravo. böyle devam
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 18:50
4
Seninkini yayınlamış ya.
Kül Tigin Kenetçi 29 Aralık 2018 15:30
"...Gazali diyor ki, ümmetin yolunun ıslahı ancak içtihat ile gerçekleşir. Çok enteresandır, ona göre “ne kelam, ne felsefe, ne de tasavvuf.” Mutlak surette “İçtihat” edilecektir. Çünkü içtihadın kapısını hiç kimse kapamamıştır, kimsenin buna yetkisi de yoktur. Gazali vefatından (h. 505) bir süre önce tamamladığı Usul-i Fıkıh (Hukuk Metodolojisi) (h. 504) kitabı “el-Mustasfa”da bu gerçeği bütün teferruatıyla dile getirmektedir." Prof. M. Sait YEPREM ile Söyleşi-Ağustos 2017 -Diyanet Dergi
akif 29 Aralık 2018 15:23
Dostlar eşya zıddıyla kaimdir derdi eskiler. Fikirler de böyledir. Hiçbir modernist ilahiyatçı yoksa TR de sünni ilahiyatçı da olmayacaktır. Bu sebeple kendini tanıtmak zorundasın. Hem sünniyim hem modernist değilim falan demekle bu iş olmaz. Kendi sınıfını safını netleştireceksin. Bu problemler hem modernist olup sünni gibi görünmekten kaynaklanıyor. Her ilahiyatçı bilir ki Fazlurrahman ya da M.S.Hatipoğlu, İslamiyat, Ş.A.Düzgün, M.Azimli, İ.Güler ekolü var TR'de ve diğerleri bu ekolü sapkınlıkla, gavurlukla eskiden beri suçlar. Hatta kitaplarını g
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 15:23
suyutinin tenkit etmek için söylediğini sanki onun sözüymüş gibi aktarmanız alimlik oluyor ama bunu böyle olmadığını aksine suyitini tam tersini söylediğini kitabından ispat etmek cahillik oluyor öylemi?
musto 29 Aralık 2018 14:51
Sizlere bizlere saldıranlar İbrahi Edhem hz gibi saraylarda şaşaalı camilerde saltanat içinde içlerinde olmayan haşa allahı arıyor bulamadıkca doğru yolu gösteren aydınları din dışı ilan ederek akıllarınca aklanıyorlar.
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 15:09
9
arkadaş bi kerede sorulana cevap verin. işiniz gücünüz milleti aşşığılamak. kuranı peygamber yazdı ne demöek kardeşim? kurandaki cihat ayetlerinin Allahın kelamı olduğunu düşünmüyorum ne demek? biz size toplumun halini sormuyoruz. sözylediğiniz savunduğunuz sözün manasını soruyoruz
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 15:56
5
Sen kimdin bilemedim
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 14:49
Ehh. Müslümanız biri olarak ülkede yapılan hukuksuzluklarin hiçbirine hiçbir şekilde tepki göstermeye Mustafa bey, şimdi biraz empati yapabiliyoruz olmalı :)
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 14:41
Esas üzerinde durulması gereken yazarın, bazı yazılarında cihad âyetleri bağlamında Allah'ın ve Resûlü'nün ahlakiliğini sorgulamasıdır. Yazar bu görüşlerini mutlaka tashih etmelidir.
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 21:15
8
Biz hocamızdan razıyız, beyenmiyorsan okuma
KARAR OKURU 30 Aralık 2018 03:28
2
herkese cevap yetiştiren karar okuru hocanın müridimisin talebesimisin yoksa bizzat kendimisin?:))
HACI MURAT 29 Aralık 2018 13:47
Bir tartışmada hakaretin olmaması, hakikati ortaya koyma niyetinin bulunması esastır.Mevzu hakkında kimin ne dediğini çok fazla takip etmiş değilim.Star'da ve Yenişafak'ta birer köşe yazısı,sosyal medyada da yarım saatlik bir konuşma dinledim. Her üçünün tavrında da "hoyratlık, nobranlık, saldırganlık, barbarlık" yoktu. Konuşmada ilmi olarak Mustafa Bey'e cevap veriliyor,yazıda bu tür konuların ilim çevrelerinde tartışılması gerektiği ifade ediliyordu.Hani birey olmak sorgulamayı gerektiriyordu? Nerde kaldı?
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 15:01
12
ihsan şenocağı dinle. nobranlığı hjakareti yapan öztrük. bir kaç kendini bilmez (kim olduklarıda belli değil) atıp tutmuş diye kendisi eleştiren herkes,i aynı kefeye koyuyor. çünkü işine geliyor
Cahillik diz boyu 29 Aralık 2018 13:44
Mustafa Öztürk ve taraftarları da hiç bir zaman yenileceklerini düşünmüyorlar.
Mustafa Öztürk'le de tartışıp yenen görmedim... Acep neden?
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 12:51
daha guslün farzını bilmeyen millete ne anlatıyorsunuz acaba. bundaki amacınız ne. ev tutuşmuş yanarken kapının önünü süpürmek gibi bişey. ilmi meselelr ilim adamlarıyla müzakere edilir. ona çağrıyorlar gitmiyorsunuz. maksadınızın iyi bir izlenimi yok görünür vaziyette
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 12:47
Allah razi olsun Mustafa hoca, Azerbaycan
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 12:40
tartışmak için açık oturuma davet edenleri niye hep reddettiniz. bilenler konuşup galip gelseydiniz cahillerin tenkitleriylede muhatap olmazdınız. hep kaçak güreşip hemde herkesi cahillikle suçlamak alim işi değil
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 21:20
6
Sizin gibilerin kafası ancak, güreşe kavgaya, cedele çalışır
cahilin biri 29 Aralık 2018 12:37
Öztürk’ün ilgili ayetlerden çıkardığı sonuç ile Yahudilerin çıkardığı sonuç şaşırtıcı bir şekilde birbiriyle paralel. O zaman hocamız tutarlı olmak istiyorsa şayet Yahudilerin itirazlarının makul, yerinde ve doğru olduğunu söylemek zorunda. Aksi halde kendisinin de çok eleştirdiği “anakronik” bir pozisyona düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Ne feci bir savruluş değil mi! Bahse konu ayetlerin mana ve muradını peygamber ve ashabı doğru anlamamış ya da “romantik” anlamış buna mukabil Yahudiler ve Öztürk doğru ve “realist” anlamış.
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 21:21
7
Cahillere kurban ol
Turgay 29 Aralık 2018 12:35
İsmaişl Saymaz'dan bir haber daha.Balıkesir Havran Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, daha sonra sildiği Facebook paylaşımında, Prof. Öztürk‘ü kafir ilan edip ‘Peygamberimiz olsa bunu öldürürdü’dedi. Hocam boşuna bu ülkeyi terk edin demiyorum.
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 12:34
Yazının başında size saldıran kişilere cevap vermeyeceginizi söylerken yazının devamında tarihten belli başlı sayfalar açarak kendinize teselli arama çabanızda iki paragrafta dahi çeliski deryasında yüzdüğünüzün göstergesi... Sonrasında Taberinin ihtilaf cumhura değil hanbeli mezhebindeki bir görüşedir, ya sizin olmadık yerden önüne arkasına bakmadan Suyuti'nin Itkanindan Imam Maturidinin Tevilatindan getirmiş olduğunuz cumhura muhalif görüşler aynı seviyede mi ki birde sanki o görüşler Muelliflerin görüşuymus gibi lanse etmeniz de ilimde cinayete
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 12:28
Linç kampanyaları tasvip edilmez ama cahil ağır bir suçlama olmuş. Size karşı çıkanların bir kısmı ilahiyatçı akademisyenler. Tekebbür duygunuz biraz ağır basıyor sanki. Mağduru oynamaya gerek yok. Kozunuzu ilmi ortamlarda paylaşın. İlmihal bilgimle ben de görüşlerinizi beğenmedim.
Ömer Faruk 29 Aralık 2018 12:23
Hmm.Demek senin görüşlerin Taberi gibi hak sana itiraz edenlerin "bütünü" cahil (gerçekten içlerinde cahil olanlarda var) Çok güzel özetlemişsiniz (!)
Kül Tigin Kenetçi 29 Aralık 2018 12:09
İskender Öksüz'den -"...Kegan, “toplumun müfredatı” diye bir kavram kullanıyor. İslamiyet’teki “mâruf”, Türkçedeki “örf” kavramı. Normal ülkelerde, millî eğitimin müfredatı toplumun müfredatıdır zaten. Fakat toplumun kendi teşkilatı olan devlet, kendi eliyle örgün eğitimde sapkın bir müfredat uyguluyorsa, o teşkilat on yıllarca sapkınların elinde silah olmuşsa, ergenlerimizi avlamak için.." Gavslar ve Reisler :Bitmeyen Bluğ Çağı
sız bu ulkeye cok cok lazımsınız allah razı olsun
Mustafa İlhan 29 Aralık 2018 12:08
Cemil Meriç boş yere feryat etmiyordu… “Her aydınlığı yangın sanıp söndürmeye koşan zavallı insanlarım: Karanlığa o kadar alışmışsınız ki yıldızlar bile rahatsız ediyor sizi! Düşüncenin kuduz köpek gibi kovalandığı bu ülkede, düşünce adamı nasıl çıkar?”
Kül Tigin Kenetçi 29 Aralık 2018 11:57
"....Bir sapkın grubu temizlemek için başka sapkınlara yaslanılıyorsa. Gene resmen bir şeyler geveleyip ardından, bunların aslı başka, bak gel beni dinle, Lozan’ın gizli maddeleri var falan gibi saçmalıklar fısıldanıyorsa… İşte o zaman toplum, Engin Geçtan Hoca’nın nefis tabiriyle “Göbek kordonları ellerinde sokacak piriz arayan” çaresizlerle dolar..." -"Gavslar ve Reisler Bitmeyen Bluğ Çağı"-İskender Öksüz
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 11:45
şehirlileşince bunlar geçer. ekonomik ve sosyal bağımsızlığını kazanmış anonim birey lazım önce. köylülerle olmaz o iş.
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 14:17
2
şehirlileşmek deyince sosyal bağımsızlığımı anlamak gerekiyor.
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 19:34
0
evet
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 11:38
Size karsi reddiyeler cok yazildi ama hala yanlisliklarinizla devam edip karsi tarafi cahillikle sucluyorsunuz
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 11:55
9
Karşı reddiye yazıldı diye fikrinden vaz mı geçmeli? Bakalım o reddiyeleri yazanların ilmi yeterliliği var mı?
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 13:41
7
11.55, Demek tartışmalarda Mustafa Öztürk ve taraftarları da hiç bir zaman yenilmeyeceklerini düşünüyor...
Gürkan Engin 29 Aralık 2018 11:36
Mustafa Hocanın CAHİL tanımı isabetli. Ben de bir ekleme yapayım. Cahil kişi genelde şunu yapar: Karşı taraf bir fikir öne sürdüğü zaman, o fikre değil de, fikri ortaya süren kişiye saldırır. - Sen kimsin? - Senin bilgin ne? - Şimdiye kadar kimse akıl edemedi de sen mi buldun? . . . Örnekler arttırılabilir. Sonra, karşı tarafın fikrinin NEDEN hatalı olduğu ve kendi görüşünün neden isabetli olduğunu izah etmek yerine, direkt karşı tarafı "ALAY"a alır, karşı tarafa "LAKAP"lar takar. Ha bir şey daha. Cahil, cahil olduğunun farkında
. 29 Aralık 2018 12:31
6
Sen Mustafa Öztürk'ü futbol taraftarı gibi okuyorsun. Küme de düşse onun tarafını tutuyorsun.
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 14:44
1
ad hominem nedir? nasıl yapılır
Aziz hocam sırtınız sağlam yere dayamışsınız bu sefer.Size soruyorum.Rahmetli Taberi a-Sizin gibi sert ve öfkeli bir üsluba sahip miydi? b- Taberi, iç dış, ehemm mühim, umumi has, mutlak mukayyet ayrımları yapar mıydı yapmaz mıydı?c-Kur' an' ın lafızsız mücerret indirilmesi, başta Kelim, natık, hay sıfatları olmak üzere pekçok isim ve sıfata ters değil mi?Allah niye he canlıya dil versin, sayısız lisan versin( lisanlar O' nu ayetlerinden!) de kendi konuşmasın.Mecbur mu konuşmamaya.Hocam haşa Allah dilsiz ve lal mıydı.
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 11:16
Kıymetli hocam, yanmaz kefen satın ,terlik satın başkaları gibi etrafınız olsun sizden beslenenler sonrada sizin uçtuğunuzu söylesinler .. Hocam bu niteliksiz, yığınlar,kalabalıklar aklını kullanmaktan aciz anlamazlar Allaha emanet olun.
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 11:03
Hocam bir yazıda da savunma yapmak yerine gelenelsel vahiy anlayışının sorunlarını tartışsanız. Mesela Kuran'ın peygamber tarafından kelimelere döküldüğünü duyduklarında çıldıranlar aynı peygamber'in bazı ayetleri neshettiğini nasıl izah ediyorlar.
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 20:40
1
arkadaş nasıl uyduruyorsunuz yaa. hangi ayeti nesh etmiş peygamber. ayet ayetle nesh olunur. Allahım sen sabır ver ya Rabbi
V 29 Aralık 2018 10:53
Hocam yobazlık üreten şartlar ve zamanı ve ilişkisini dikkate almadan başınıza gelen olayın nedenini anlayamazsınız!.Yobaz ve zulüm dönemleri siyasal,sosyo ekonomik krizlerin olduğu dönemlerdir..Zorbalık ve cahilliği dölleyen bu zemin,şart, zamanlardır.islam tarihi kriz dönemlerine bu açıdan bakılmalı. Muaviye'nin nasıl masal,tartışma ve ayrıştırma mahfilleri kurduğunu "Kur'an Kıssalarının Mahiyeti " kitabınızda var..Ne kadar benzer!
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 10:50
Değerli hocam sız size uymayan bütün ehlisunnet hocalarımız i isidci diye damgalamayi bırakın bindortyuz yıllık ıslami sadace sen mi anladın şövalye lik yap gavur ülkesine gidin orda ortodoks veyahut katolik mezhebinin doğrusu nu yaz vesselam
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 11:41
3
Senin hiçbişi anlamadığın kesin
hbaran 29 Aralık 2018 13:54
2
10.50/Cidden akvaryumdaki balık gibisin.Sorsalar o hayvana,bürün derya şu içinda bulunduğum sudan ibaret der..
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 14:51
3
11.41, Her şeyi sen anladın ya, yeter...
EMG 29 Aralık 2018 10:50
Taberiyi savunması M.Öztürk'ün ilk tarihçi, nakilci ve fıkhedenlere duyduğu saygı ve vefayı gösterir. Günümüz furyası olan Kurancılık da Kurancılık diyenlere inat İslam'ın birçok detay ve kazanımlarının günümüze bu alimler sayesinde kesintisiz ulaştığını kabul etmesi açısından da değerlidir. Tercih ettiği ve eleştirilebilir bazı yorumları da genelde bu kaynaklardan birine dayanır. Eleştiri yerine tekfir peşinde olanlar bu kaynaklardan onun sayesinde haberdar olmuştur. Yazık. Hadis siyer ve sünnet düşmanlarıyla uğraşsınlar.
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 11:46
6
Sen bu adamı niçin okuyosun, insanları gıcık etmek içinmi yorum yapıyosun, kendi kaynağına, kendi hocanın eteğine dön!
EMG 29 Aralık 2018 16:29
0
11:46 Voltaire, “Fikirlerinize katılmıyorum ama fikirlerinizi ifade edebilmeniz için canımı bile veririm” diyor ya onun için okuyorum çok bilmiş kardeş
ÖTÜKENLİKURT 29 Aralık 2018 10:46
Voltaire, “Fikirlerinize katılmıyorum ama fikirlerinizi ifade edebilmeniz için canımı bile veririm” diyor! İslam aleminin neden sefilleri oynadığını, ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik sahada dünyada yok hükmünde kaldığını anlamak için bu söze ve tarih içinde bu konudaki gelişmelere bakmak yeterlidir! Düşünmeyi yasaklayan, İLİM İTİKADA MANİDİR diyen bir saçmalığa sığınan, felsefe dinden çıkarır diye müspet ilimlere (fizik kimya matematik) mesafe koyan toplumlar işte bu halde olur! Kafir ülkelerine nevale bulmak için kaçarken denizde boğulu
Adem 29 Aralık 2018 10:32
Günümüzdeki müslümanlar din güzel ahlaktır diyen peygambere benzemiyor. Müslümanlar şiddet ve menfaatle özdeşir hale geldi.
Kararcı 29 Aralık 2018 10:24
Gerçek yaşanmışlığa dair sahici belge ve bilginin olmadığı, sadece ve sadece yüzyıllar öncesine ait çoğu uydurma rivayetlerin esas alındığı, akıl ve vicdan yerine dogmalara ve gerçek bilimden bihaber olan siyasi muktedir dalkavuğu kimselerin fetvalarına itibar edildiği, iman ve inanç ticaretiyle dünyevi hayatını zenginleştiren edep ve ahlak fukaralarının hüküm sürdüğü bir alemde, hiçbir mevzu doğru dürüst konuşulamaz ve sonuca bağlanamaz. Çünkü cehaletin anası nobranlık, saldırganlık ve dünyevi güce tapınmadır.
Mehmet-adiyaman 29 Aralık 2018 10:18
Mustafa ozturk bu zamanda kimse cahil değildir, lütfen laiklerin yaptıkları gibi bu milleti aşağılamayi bırakın. Senin unvanın var diye allemeyi cihan değilsin, bu halkta göbeğini kaşıyan zir cahiller değildir. Lütfen herkes milletin itikadina, geleneğine, dini yaşantısına saygılı olsun. Fıtri ve orjinal fikirler saygı görür ve millet tarafından taktir edilir ama tahripkar sivri fikirler alerji gorur. Şimdi bir insan eğer içindeki şöhret duygusuna mani olamıyorsa, ıslamın genel kabul görmüş ana esaslarına saldırmak la işe başlamamalidir.
metin p. 29 Aralık 2018 10:17
Düşünen,kafa yoran ve kitaplar arasında dirsek çürüten bir adama münafık demek benim işime gelmez.Müslümanların islam dışına açıkça çıkmadığı müddetçe mümin görünen bir kimseyi islam dışına çıkarmaya faydaları yoktur.Ancak ne kadar zorlasak da fıkıh zahire bakar düsturunca zaman zaman bazı açıklamalara bakarak zanna kapıldığımız için mesul olmayız.Bu zanna sebep olan zat bunu düzeltmesi lazım.Miraç hakkındaki o açıklamalarınız gayet manidar ancak namaz hakkındaki açıklamalarınız kabul edilemez.Namazın 5 vakit olduğu bakara suresind
Takipci 29 Aralık 2018 10:05
Atalarimiz demiş ki: Sarhos ayilir, Cahil ayilmaz...
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 09:49
Sual: Taberi ismindeki zat, Ehl-i sünnet midir? CEVAP Birkaç Taberi vardır. Bid’at ehli olanlarını, Ehl-i sünnet olan İmam-ı Taberi ile karıştırmamalıdır. Ehl-i sünnet olan İbni Cerir Taberi’nin tam ismi, Ebu Cafer Muhammed bin Cerir Taberi’dir. Tefsir, hadis ve Şafii fıkıh âlimidir. Miladi 839 yılında Taberistan’da doğru ve 923’de Bağdat’ta vefat etti. 23 cilt Cami’ul-beyan tefsiri ve Tarih-ul-ümem kitabı çok kıymetlidir. Ali bin Muhammed Şimşati adında bir Şii, bu tarihi kısaltmış; bu Şii kitabı, Taberi tarihi adıyla Türkçe’ye terc
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 09:44
Size itiraz etmek, beğenmemek, görüşünüzü uygun görmemek Islâm'dan ve Kur'ân'dan zerre bir sey eksiltmez. Kendinizi çok büyütüyorsunuz. Ama bu dönemde yapılacak en dogru şahitlik size sesli bir biçimde tepki göstermektir. Sonra siz istediğiniz gibi yazın çizin bağırın çağırın elinizi tutan yok. Şimdi yaptığınız gibi.
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 09:40
Hocam, sizin de kalabalık bir taraftar kitleniz oluşursa, muhaliflerinize Taberi muamelesi yapacaklarından hiç kuşkunuz olmasın. Bir zamanlar merhum Yaşar Nuri'yi eleştirince benim seküler arkadaşlar, üstüme geliyorlardı.
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 09:34
Üstat artık zor sol bir iktidar olsaydı belki başa çıkardınız..50 yıldır iktidar a gelmek için tarikat, cemaat , ne varsa kullandık ,demokrasiyi de araç yaptık şimdi iktidardayız ...Boşuna yorulmayın sesinizi çıkarma mürtet damgası yemeden ,kafir ilan edilmeden necaşıinin yurduna kapak at. Baksana sibel Eraslan dahi sizi kuran inkarcısı yaptı.
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 09:20
Mustafa Öztürk hoca İmam Taberi'nin ehli sünnet alimi olmasına rağmen Şiiler gibi çıplak ayağa meshe izin verdiği şeklindeki çıkarımı tamamen kaynak saptırmadır. İmam Taberi ilgili ayetin okunuşunu ercüliküm veya ercüleküm ikisini de kabul etmekle beraber mesh'ten kasdı ıslak elle ayağın tümünü meshtir. Diğer 4 mezhep ve ehli sünnet mezhepleri gibi bol suyla yıkamak değildir. Yani o çıplak ayağa mesh meselesinde kuru elle sadece ayağın üstüne mesh, ayağın tümünü bol suyla yıkamak gibi iki zıt uç arasında ıslak elle ayağın tamamını mesh
DİN BUYSA SİZİN OLSUN 29 Aralık 2018 13:11
1
Islak mesh olsa ne değişir, kuru mesh olsa ne ? Deri meste mesh etse ne olur, çoraba mesh etse ne ? Bunların hepsi caiz. Allah abdeste, ahmak kullarının verdiği değer kadar değer verseydi, hiç bir yorum farkına izin vermeyen bir dil kullanırdı. Yok efendim ehlisünnete göre mesh şöyle olur, şiilere göre böyle. Başka işiniz mi yok sizin yaw !!! Efendim günü geldi YARIM LİTRE suyla abdest aldı. Elini yüzünü yıka, başını ayağını mesh et, al sana abdest.
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 08:56
Arapca zengin bir dil. Türkçede Kur-ani Kerimin Tevsiri için yeterince kelime yok. Bir örnek "GANIMET" Türkçede savaş da elde edilenede, Talan edilende ayni kelimeyi kullaniyoruz. Misal İngilizcede ganimetle ilgili kelimeler değişik. Ben ikisinide okuyorum ve Arapçayide biraz anladiğim içn Ingilizce tevsirler daha gercekci. Birde bizde cok şirk var. Okumayi, araştirmayi, ve sorgulamayi sevmeyen bir millet olduğumuz için birisi çıkip günde bilmem kaç bin zikir edersen şu kadar sevap kazanirsin vs. Hu hu deyerek Allahi andiklarini zannediyorlar.Hu anlami o demek.
karar okuru 29 Aralık 2018 16:43
0
Ya arkadaş ne ahkam kesmişsin be. Arapçayı biraz anlarım diyorsun ve sonrada arapça zengin bir dil diyorsun. Birde kuran tevsiri için türkçede yeterince kelime yok diyorsun. Sen türkçeyi kaç kelime ile konuşuyorsunki.Cahil cesaretı.
Ali Desidero 29 Aralık 2018 08:17
YENEMEZSİNİZ! ÇÜNKÜ ;GERÇEK ŞU! 1-Bu cahil ve yobazlığı çıkarı için besleyen,kontrol eden,kullanan bir siyasal iktidar vardır. 2-Siyasi otorite iktidarın devamı için,her zaman anlayışı kıt, duyduğuna inanan kitlelere duyar.Bunların sahibi şeyh,hoca takımını himaye eder,bunlarda siyasi otorite yanaşması olurlar. İftira, yalan, tezvirat gücünü buradan alır. 3-Bu siyasetçi ve Din simsarları dini dünyalık için satarlar.Gerçek ilim ehli kişilere dünyayı zindan ederler. Bu tiplerin cahillikleri,çıkarcılıkları, kullanılmalarının sebebi iken,zorb
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 10:04
7
Buradan böyle yazmak kolay, Öztürk'ü kimsenin afaroz ettiğide yok, buradan kendini savunabilecek kadar ilmi varsa, İlim meclisinde veyahut istediği açık oturumda, çıkıp kendisinin eleştirilere maruz kaldığı görüşlerini izah eder, karşı tarafta savunmasını yapar. Millette kararını verir. Bu noktada Ihsan Şenocak kendisine açık davet yollamışdır. Tekrar dediğim gibi Millet kararını verir.
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 08:15
Dinin kendisi de bu sorunların kaynağını oluşturuyor.
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 09:28
3
Dinin yorum ve uygulama sekli demek lazim
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 10:26
3
Hoop dedik. Gaz verme
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 08:13
İyi olmadı o sözler. Üstüne bir de bu tavır. Mustafa bey bu yolu tavsiye etmem size.
cemal 29 Aralık 2018 11:03
1
selam üstad, şii değilim fakat gadiri hum konusunda bu kadar söylenti rivayet nereden kaynaklanıyor diye merakda etmiyor değilim.Adı üstünde ilmi çalışma ve bunlar taberi nin başından geçen olaylar, hoşumuza gitmeyen şeyler saklansın mı bilinmesin mi, üzerine toprak mı atalım , müslüman olarak bunların bilinmesinden dolayı herhangi bir korkumuz olmaması lazım diye düşünüyorum.Bende sınırlı aklımla, Allah'ın verdiği akılla hocaya yakın görüşlere sahibim. birilerinin bu şekilde düşünüyorum diye çıkıp hakkımda hüküm vermesi sadece kendisini ba
Ali Desidero 29 Aralık 2018 08:13
GERÇEK ŞU! 1-Bu cahil ve yobazlığı çıkarı için besleyen,kontrol eden,kullanan bir siyasal iktidar vardır. 2-Siyasi otorite iktidarın devamı için,her zaman anlayışı kıt, duyduğuna inanan kitlelere duyar.Bunların sahibi şeyh,hoca takımını himaye eder,bunlarda siyasi otorite yanaşması olurlar. İşte iftira, yalan, tezvirat gücünü buradan alır. 3-Bu siyasetçi ve Din simsarları ahiretini dünyalık için satarlar.Gerçek ilim ehli kişilere dünyayı zindan etmeye başlarlar. Bu tiplerin cahillikleri,çıkarcılıkları, kullanılmalarının sebebi,zorbalık ve z
Saner 29 Aralık 2018 20:49
0
Niyazi Mısriye demişler dua ette mısıra yağmur yağsın. Medineye gitmiş dua etmiş Mısıra yağmur yağmış. Demişlerki Medineye gitmene gerek yoktu burdada dua edebilirdin. Demişki BENİM GİBİ BİR GUNAHKARIN BULUNDUĞU yere yağmur yağmaz ben çıktım mısıra yağmur yağdı. ALLAH diyen kardeşlerini seven bir kardeşiniz.
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 08:00
Mustafa bey memleketiniz de kalınız.
Maksat buysa siyasetçi ya da futbol yorumcusu olun...
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 07:22
Hocam,onlara laf anlatmaya uğraşıp enerjinizi tüketmeyin.Allaha emanet olun..
Kuran ve hadis gibi yazılı ve sözlü kaynakları kullanarak günümüzdeki olayları, analoji ve benzetme kullanmadan eylemler ve davranışlar üzerinden açıklamak doğru olacaktır. Kuranı ölçü alsa da öznel bakış açısından tamamen soyutlanmadığından insanları eleştirmede, beşerin hataya düşme ihtimali vardır. Kuran ve sünnet mükemmel ve hatasızdır ancak yorumlayanlar için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Her şeyin doğrusunu allah bilir, biz kullar kesin doğruyu bildiğimizi iddia edersek dünyayı yaşanmaz hale getiririz.
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 08:38
5
"Yorum"a açık hiç bir şey "mükemmel ve hatasız" olamaz. Kuran da, sünnet de "dönemsel" konuşmalardır. Onlara gereğinden fazla LAFZİ DEĞER biçmek, ihtilaftan başka hiç bir şey üretmez. Yorum doğal olarak bölücüdür. Bütün tebliğlerde aslolan TEVHİD ve ON EMİR diye özetlenebilecek temel AHLAKİ yükümlülüklerdir. Bunlara namaz, oruç, hac ve zekatı ekleyin, Kuran ve hadisten geriye kalanı SİYASET METASI'dır. Tek çözüm, temel insan haklarına dayalı hukukun üstünlüğüne tabi, bütün inançlara aynı mesafede duran, demokratik laik devlettir.
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 11:51
2
karar okuru 08:38 e cevaben: bravo.sizin gibi ayik zihinler umudumu ayakta tutuyor.dogmatik dindarlik hastaliktir tedavi edilmesi gerekir.tek care hukukun üstünlügünde laik cumhuriyet ve bilimsel akil.
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 03:40
hocam sizi sevmekle beraber arzu ieetiginiz dindar iktidar kuruldu mutlu ve memnun musunuz acaba?
LOKİ 29 Aralık 2018 03:12
Mjölnir i Mjölnur diye telaffuz ettiği için tekmelenen, “Thor’un Valhalla’da Odin’in sağ yanında oturacağını düşünmek muhaldir.” dedi diye taşa tutulan bir Norveçli duydunuz mu hiç? Ben de duymadım.
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 10:30
0
Hislerime tecuman olmussunuz. Dünya Ay ı bırakmış Marsı keşfederken hocamın yazisında bizim nelerle ugraşıp neden dünyaya bir katkı sunamadığımızi ve islam coğrafyasının neden bir türlu iki yakasinın bir araya gelemediğini düşündüm. Güzel dinimizin gark olduğu bu girdaptan cıkış ta gorünmüyor maalesef.
musto 29 Aralık 2018 02:43
Güzel söz cahillerle tartışmayın ben hiç yenemedim insanız söylemeden duramıyoruz adımız dine karşı oluyor takiyye yapsan ne güzel değerli alim olursun sen yanmazsan ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa birilerinin de doğruları söylemesi lazım o kadar çoklar ki nasıl başedilecek bilemiyoruz gittikce azıtıyorlar.
Ahmed 29 Aralık 2018 02:35
Muhabbet ola, hayra yön dura, yoksa… Bismillah "Seni ilgilendirmeyen bir mevzuda konusma… Cünkü böyle bir konusma fuzulidir ve bu konusmadan sana günah gelmeyeceginden emin degilim. Seni ilgilendirmeyen bir mevzuda yeri gelmedikce konusma! Cünkü kendisini ilgilendiren bir mevzudan konusan cok kimse vardir ki, o konusmasini uyun olan yerine degilde, baska yere koymus olur ve böylece daralir kalir. Ne Halim bir kimse, nede ahmakla mücadele etme! Cünkü mücadele edisinden dolayi Halim senden sogur, ahmakda seni üzer.
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 01:58
Mustafa Öztürk'ün eleştiriler karşısındaki üslubu, kendi üslubuna benzemiyor. Bu üslubuna şeytan karışıyor olabilir...
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 01:49
Cahilin cahilliğini kanıtlamak kolaydır,fakat ona itiraf ettirmek zordur.Hz. Ali
Nl 29 Aralık 2018 01:44
Cahilde eksik olan akıl değildir.(kurnazdır)eksik olan ahlaktır!
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 01:42
Fikirlerin doğruluğu, yanlışlığı, fikri. Ertan edenin bildiği bilmediği ayrı bir konu. Şu an yaşanılan linç ortamında konu üsluplar ile ilgili. İşid vari tekfirci bir kafa bir sorun, ilahiyatçıların üslupları ayrı bir sorun. Örnek vermek gerekirse, Mustafa Bey Miraç’a inanmayabilirsiniz, bunu uluorta konuşabilirsiniz ancak buna inanmayı veya Miraç’ı “gerizekalılık” diye tanımlarsanız o eleştirdiğiniz kesimden bir farkınız kalmaz ( kanal 24’de çekilmiş bir videonuzdan dinledim). Genelden farklı düşünen ilahiyatçıların en büyük sorunu da
Mustafa Öztürk Bey, bir çok görüşünüze katılmamakla beraber gayretlerinizin İslam dairesi içinde olduğu kanaatimi yitirmek istemiyorum. "Kur'andaki cihat ayetleri Allah'ın üslubuna benzemiyor, bu ayetlere Hz. Peygamber'in kanaatleri şekil vermiş olabilir" mealinde yazılı ya da sözlü bir beyanınız oldu mu?
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 11:35
0
Okuma bu adamı ozaman, kendi hocanı oku
şimdi iyi camiler cumalar cemaate 70 yaşından 20 yaşına kadar var ama 15 sene sonra bugün 6 yaşındaki çocuk allah nası bi şey diye sormaya başladı yani bitane ataist bi cuma cemaatini o kürsüye çıkıp 10dk vaaz verse kafaları ambale eder o imamda dinden çıkar cemaatte ne anlatıyonuz bu hoca bu vatana lazım elzem bu adam şart yani bu adam bu molla takımının ileride yada şimdiden ataist olacak evlatlarını kurtarıyo ama anlamıyolar yani adam onların geleceni kurtarmaya bayrak açmış bunlar adamı linç etmeye bayrak açmış sonra ibrahim duası edersiniz neslimi
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 00:40
Hocam Allah sizlere sağlık sıhhat versin, biz sizlere duacıyız bizi herzaman aydınlattınız her hafta burdan yazınızı okurum katıldığım noktalar olduğu gibi farklı düşündüğümüz zamanlarda oluyor Kur'an'ın inzali meselesinde olduğu gibi ama bu farklılık ne Kur'an'ın değerinden birşey kaybettirir ne de sizin değerinizden baş tacısınız.
Melike Demiryürek 29 Aralık 2018 00:39
Bu kadar detaylı bilmiyordum. Ancak şahsi kanaatim bu olayların özellikle vaazlarda vurgulanması ve insanların geçmiştekiler farklı ayağına gidip kaytarma tembelliklerinin engellenmesi. Aksi takdirde "Zılullah" makamına oturup öteye beriye tehdit saçmak kaçınılmaz bir durum.
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 00:34
Ne misal verdiğiniz alimler size benziyor, ne de misal verdiginiz cahiller bize benziyor
Başka söze gerek yok... 29 Aralık 2018 01:30
1
00.34, Eyvallah. Mustafa Öztrük'ü ve yaptığı işleri tarif etmek için başka söze gerek yok.
Sokrat 29 Aralık 2018 02:26
4
En azından cahiller tarafının siz olması gerektiğini kısmen de olsa hissetmişsiniz. Tebrikler!
Bizi bırakmayın 29 Aralık 2018 00:32
Eviniz de taşlansa devam. "Eviniz olan" da devam.
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 00:29
Çalıda gül bitmez Cahile söz yetmez. Vesselam
Kul 29 Aralık 2018 00:21
Sayın Öztürk, görüşlerinize hakaret edenlerle, fikrini ifade edip sizden cevap bekleyenleri aynı kefeye koyup tüm eleştirenlere "cahil" dmşsinz.Tekrar soruyorum. Çağımızda,Lesley Hazeldon ve Sean O'connur Kuranı ilk defa okuyp etkilenmişler. Siz ise düşüncenize referans olarak Spinozanın "buzağı"örneğini verip vb. Kuran lafzı nı tartışmaya açıyorsunuz. Spinozadan sonra milyonlarca insan Kuran daki kıssalardan olumlu etkilenmişler. Sizin veriniz nedir? Sosyal bilim olarak verebileceğiniz bulgu, bilgiden başka bir veriye dayanıyor mu? Farklı düşünceye cahil
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 00:39
3
Bu arkadaş şinıt okannırın basın danışmanı galiba. Her yazıya bu yorumu gönderiyor. Lisa ı hal ile benimle tartışmayın yenemezsiniz demek istiyor.
KARAR OKURU 29 Aralık 2018 10:09
0
Sayın Arkadaşım Kuranın büyüklüğü ve İslamın yüceliği kavramak için kendini agonist yahudi diye tanımlayan Lesley Hazeldon ile dört defa din değiştrimiş hala ne yaptıgını bilmeyen Sinead o'connor'ın etkilenmelerini mi referanları alacağız ? Hala derinlikten fersah fersah uzak popilist tavırlar.Layd Gaga Müslüman tüm dertleriniz sona erer.
Turgay 29 Aralık 2018 11:14
3
Kuran'ın hangi süresinden veya ayetinden etkilenmişler bir de onu yazsaydın. Ganimetlerle ilgili ayetlerden mi,cariyelerle ilgili ayetlerden mi,boşanma ile mi kadının dövülmesi ile ilgili mi ha hangisi bir zahmet yazıver de biz de etkilenelim.
Kul 29 Aralık 2018 14:13
0
Yaptığınız yorumlar mesnetsiz. Milyonlarca Müslüman SİPİNOZADAN SONRA MÜSLÜMAN OLDU. AMA KURAN KISSALARINI SİZLER GİBİ ELEŞTİRMİYOR Hazeldonu izlememişsiniz bile. FARKLI FİKRİ " YENME YENİLME" DİYE GÖREN ANLAYIŞ BU KADAR OLUR ZATEN...
bozeren 29 Aralık 2018 00:18
Cehaletin yukarılarda da destek görerek kendini sürekli klonladığı bir ortamda direnmek cihaddır. Allah bizi cehlin galebesinden korusun. Muhterem hocamıza saygılarımı sunuyorum. Ama yine de cahili ve beyni yıkanmışı çok olan canım ülkemizde dikkatli olsun. Okumuş ve okumamış cahillerin şerrinden sakınsın. İslamıyozlaştıranlara karşı dikkatli olsun. Allah yardımcısı olsun
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN