Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ilanına nasıl başvurulur? Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyeci ilanı sonuçları

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam etmek üzere 100 itfaiye eri memuru alacağını duyurdu. Peki Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyeci ilanına nasıl başvurulur? İtfaiye ilanı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar…

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ilanına nasıl başvurulur? Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyeci ilanı sonuçları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 100 itfaiye memuru alınacak. KPSS puanına göre alımın yapılacağı ilanın başvuru şartları belli oldu.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 100 İTFAİYECİ ALACAK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre sınıfı, unvanı, adedi, derecesi, nitelikleri, KPSS taban puanı, KPSS türü ve diğer koşulları taşımak şartıyla, paylaşılan boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacağını duyurdu.

KPSS P3 puan türünden en az 55 alan adayların başvuracağı İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Önlisans programlarının birinden mezun olmak En az C Sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde itfaiyeci olarak istihdam edilecek.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuruda bulunmak isteyenlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekiyor.
• Kamu haklarından mahrum olmamak,
• T.C. vatandaşı olmak,
• Adaylar için Askerlik durumundan itibaren, askerlikle alakası bulunmamak ya da Askerlik çağına erişmemek veya askerlik çağına gelmişse de muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış ya da ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
• TCK’nin 53 üncü maddesinde paylaşılan zamanlar geçmiş olsa dâhi; kasti olarak işlenen bir suçtan ötürü bir sene ya da daha çok zamanla hapis cezasına veya affa uğramış olsa dâhi Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, irtikâp, zimmet, hırsızlık, rüşvet, sahtecilik, dolandırıcılık, hileli iflas, güveni kötüye kullanma, edimin ifasına fesat karıştırma, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından mahkûm olmamak,
• Paylaşılan kadrolar için aranan diğer başvuru koşullarını taşıyor olmak,
• Görevini sürekli yapmasına engel teşkil edebilecek akıl hastalığı ya da bedensel engeli olmamak,

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
• Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
• Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
• Paylaşılan itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okuldan itibaren öğrenim koşulunu taşıyor olmak ve bu öğrenimle alakalı 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, paylaşılan asgari KPSS puanını almış olmak,
• İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar www.antalya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
• Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
• 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SURESİ

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
• 5 Ekim 2020 tarihinden 9 ekim 2020 tarihi mesai bitimine dek, yukarıda sayılan belgeler ile beraber, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak suretiyle Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı içerisinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı birimine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
• Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
1) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
2) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
3) Sınava girmeye hak kazanan adayların, KPSS puanları ile hangi tarihte sözlü ve uygulamalı sınava gireceği 12.10.2020 tarihinde belediyemiz web sayfası www.antalya.bel.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.
4) Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Sözlü ve uygulamalı sınav
15.10.2020 - 23.10.2020 tarihleri arasında Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının yerleşkesinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00'da başlayacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,
konularını kapsar.
Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

7. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:

İtfaiye eri sınavında değerlendirme;
Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün % 40’ı, uygulamalı bölümünün `’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet adresinde ilan edilir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

YORUMLAR
YORUM YAZ
UYARI: Hakaret, küfür, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. (!) işaretine tıklayarak yorumla ilgili şikayetinizi editöre bildirebilirsiniz.
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN