Back To Top
İnancı ve kutsalı değil fikir ve görüşü tartışmak

İnancı ve kutsalı değil fikir ve görüşü tartışmak

 - Son Güncelleme: 12.01.2019 Cumartesi 10:03
- A +

Her dinin kendine özgü bir inanç sistemi, kutsal semboller ve değerleri vardır. İnançlar ve kutsallar dokunulmaz/yasak kapsamında olup her türlü saygısızlıktan masun sayılır. İslam inancında Allah’ın isim ve sıfatları konusunda birçok tartışma yapılır; fakat tevhid inancı ve Allah’a saygı (tazim) tartışma dışıdır. Benzer şekilde Kur’an vahyi mahiyet ve inzal keyfiyeti açısından tartışılır; fakat Allah’ın peygamberlere vahyettiği inancı tartışma dışıdır. Kısacası, bir dinin temel inanç umdelerini tartışmaya açmak ve o dinin müntesiplerince kutsal addedilen semboller ve değerlere saygısızlıkta bulunmak hiç kimsenin ne haddi ne de hakkıdır. Buna mukabil, inancın özünü söz konusu etmeksizin o inanç etrafındaki farklı fikir ve görüşler ilmî ve felsefî düzeyde tartışmaya açıktır ve açık olmalıdır. Bir inancın dokunulmazlığı ile o inanç etrafında geliştirilen farklı fikir ve görüşlerin ilmî düzeyde tartışılmasını birbirinden ayrı değerlendirmek lazımdır.

***

Örnek vermek gerekirse, Farâbî ve İbn Sînâ gibi filozoflar müslümandır. Bu filozoflar Kur’an’ın Allah tarafından vahyedildiğine ve Hz. Muhammed’in nübüvvetine inanmaktadır. Fakat aynı filozoflar vahyin mahiyeti konusunda Ehl-i Sünnet kelamcılarından çok farklı bir anlayışı benimseyerek bu konuyu felsefî düzeyde etraflıca tartışmışlardır. Bu filozoflara göre vahiy, makulleri kavrama ve soyutlama yapma imkânı sağlayan müstefad aklın faal akılla ittisal kurmasıyla açıklanabilir. Cebrail ile özdeşleştirilen faal akıl, Fârâbî’nin sudûr fikrine dayalı on akıl-dokuz felek kozmolojisinde ay feleğinin aklıdır. Bu akıl “vâhibü’s-suver” olarak hem maddî âlemdeki değişmenin hem de aklî formların ilkesidir.

İbn Sînâ, Fârâbî’nin bu konudaki fikirlerini geliştirerek peygamberde edilgin heyûlânî aklın (bilkuvve akıl) istidat olarak en yüksek güce ulaştığı seviyeye “kutsî akıl” adını vermiş ve vahiy tecrübesini bu aklın Cebrail’le özdeş faal akılla ittisali olarak izah etmiştir. İbn Sînâ Kur’an’ın genelde meleklerle, özelde Cebrail’le ilgili ifadelerinin simgesel olduğu kanaatindedir. Dahası, melekler Kur’an’da avam-ı nâsın anlayabileceği şekilde tasvir edilmiştir. Duyularla algılanmayan latif güçlerin melek diye adlandırılması, şer’î lisanda yaygın bir âdettir.

Özellikle felsefî tasavvuf geleneğindeki vahiy algısı da birçok yönüyle Sünnî kelâmî anlayıştan farklıdır. Kimi sûfîlere göre insan dünyevi angajmanların baskısından kurtulmak ve maddî ilgilerden sıyrılmak suretiyle nefsini günah kirlerinden temizleyip rabbine yönelince iç dünyasında melekût âlemine dair marifet nuru ortaya çıkar. Bu sayede varlığın sırları kendisine tecelli eder ve ilâhî kaynaktan bilgiler gelmeye başlar. Nurun etkisi arttıkça insan meleği görür ve ondan vahiy alır. Muhyiddîn İbnü’l-Arabî bu tecrübeyi nübüvvet-i âmme diye kavramsallaştırır. Ona göre nübüvvet iki kısma ayrılır. Birincisi nübüvvet-i teşrii, ikincisi nübüvvet-i âmmedir. Nübüvvet-i teşrii peygamberlere mahsus olup Hz. Muhammed’le birlikte sona ermiştir. Nübüvvet-i âmme ise peygamberler de dâhil olmak üzere “Allah dostu” olan herkesle ilgilidir.

***

Vahyin başlangıç aşamasının sadık rüya olduğundan bahisle, rüyanın sadece uyku hâlinde gelen vahiy olduğunu söyleyen İbnü’l-Arabî uyanık haldeki vahyin tahayyül/hayal diye adlandırıldığını belirtir. Hayal bilahare hariçteki meleği görme safhasına geçer. Melek gözle görülür biçimde insan olarak temessül eder ve rabbinin sözünü vahiy olarak muhatabına ilka eder. Aslında bütün bunlar peygamberlerin yanı sıra Allah’ın veli kulları için de geçerlidir. Ancak peygamberler teşrii vahye mazhar olmakla ayrıcalıklı statüdedir. Hz. Peygamber’in temsil ettiği risalet ve nübüvvet sona ermiştir; fakat şeriat söz konusu olmaksızın beşerin kalbine vahiy sona ermemiştir. Kur’an velilerin kalplerine nazil olmaya devam etmektedir. Sûfî müfessir İbn Acîbe’nin aktardığına göre velilerin Allah Teâlâ ile konuşması kimi zaman ilâhî tecelliler şeklinde vuku bulur. Onlar Allah’ın hitabını insandan ve taştan duyabildikleri gibi vasıtasız olarak semadan da duyabilirler. Şeyh Ebü’l-Hasen es-Simâtî, “Bana (Allah’la) konuşma imkânını sağlayan bir müşahede bahşedildi” demiştir. Fakat bu sadece fena ve beka ehli olan büyük sûfîlere münhasır bir haldir… Vertecebî, Şûrâ 42/51. ayette vahiyle ilgili anlatılan hususların beşeriyet hicabından sıyrılamamış insanlara münhasır olduğunu, bu hicaptan sıyrılıp gayba intikal eden, kurbiyet nuruna bürünüp gözlerine Allah’ın nuruyla manevî sürme çeken kimselerin rububiyetin gücünü duyabileceğini ve Allah’la vicahen konuşabileceğini söylemiştir… Hâsılı, bütün bu ilginç görüşler kimimiz nezdinde makbul, kimimiz nezdinde merdut sayılabilir. Ama hiç kimse Fârâbî, İbn Sinâ veya Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’yi İslam’da vahiy ve nübüvvet inancını dinamitlemekle itham edemez. Çünkü bu filozoflar ve sûfîlerden hiçbiri vahiy ve nübüvvet inancını tartışmamakta, bilakis bu inanç etrafında farklı fikir ve düşünceler ortaya koymaktadır. O halde, hiç kimse kendi doğrusunu mutlak hakikat sayarak bir başka müslümanın farklı görüş ve düşüncesini iman, inkâr ve tekfir konusu yapamaz. Yine hiç kimse kendini başka bir müslümanın niyet ve samimiyetini sorgulayıp iman seviyesini ölçmeye ehil kılamaz.

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
halim 17 Ocak 2019 21:47
hocam artık kendinizi de milletide yormasanız ne iyi olur. tamam neticesine katlanmak şartıyla neye inanıyorsanız inanın. fakat zaten millet olarak bir çok problemimiz var. birde siz problem olmayın. ateizmle uğraşmıyorsunuz, ehli kitapla uğraşmıyorsunuz, tembel müslümanları ibadete çağırmıyorsunuz, ifsat olmuş ahlakı düzeltmeye çalışmıyorsunuz teydüydü teymedüydü diyorsunuz. bıktık usandık vallahi bu lüzumsuz tartışmalardan. fildişi kuleden çıkıp milletin haline bir bakın millet ne alemde. fuhuş almış başını gidiyor. yok teydüydü he he
Lemiya 21 Ocak 2019 21:23
0
Ezberden konuşmak için konuşmuşsun. Adam neler anlatıyor anlamaya çalış sonra izan vermeye kalkarsın. Anlamak için 10 yıl okuman lazım. Yada sen yorma o güzel kafanı dolu boş salla gitsin...nasılsa sallamayı da yiyen olur
Müslümanlar vicdanen hissettikleri cihad emrinin dışa vurumu olarak, kimi vah-vah edip sızlanmayı, kimi görmemeyi, kimi herşeye rağmen dostluğu, kimi gidip islam beldelerinde şehit olmayı seçti, kimi de korkakça en az zararı göreceğini bildiği müslümanları hedef almayı ...
Ahmet Faruk 14 Ocak 2019 13:15
Bir karar okuru sadece ve sadece kuran ayeti yazmis. 5 kisi begenmemis. Ben hangi gazeteyi okuyorum acaba?
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 05:21
3
öztürkün ve ocaktanın okurlarının çoğu ateist veya deist
Herkese Adalet 14 Ocak 2019 12:48
Hırsızlık-Yolsuzluk-İsraf-Hukuksuzluk, Müslümanların derdi bunlar değil. Müslümanlar, Dünya ya ve İnsanlığa hiç bir güzellik-iyilik sunmuyor. Kendi aralarında tartışıyor.
sebilürreşad 14 Ocak 2019 11:45
Nurcular, Mustafa Öztürk yazılarına abone olmuş bu güzel bir gelişmedir en azından fikri ve irfanı hür Bediüzzaman'ın pek çok prensibini unutmuş olmalarına rağmen hakikata çıkan muhtelif yollar olabileceği gerçeğini derhatır etmişler. Halbuki onlar bugün siyasetten ve şeytandan Allah'a sığındıkları eski günlere dönseler ve tövbe istiğfar edip ellerinde ki nurlu hakikatlar ile irşad edebilecekleri sağda ve solda taharriyi hakikate yoğunlaşsalar belki onlara nasihat etme gereğimiz ortadan kalkardı. Bu memlekette deist ve ateist varsa bunun sorumlusu ahlak
sebilürreşad 14 Ocak 2019 12:00
1
olmadan İslam olur zannı fasidinin sui misal örneklerinin son 15 senede mebzul miktarda artış göstermiş olmasıdır.
Ahmed 14 Ocak 2019 12:33
2
Bi ney ille ki; diyodum haggat ne zaman Mustafa hoca iki dengi ile acaba Arif ile Mü'min mi simdi burada hal hatir had etmesi icabet eder diye beklemekli vakit sürecinde idim saolasin .
Zekeriyya 14 Ocak 2019 13:04
3
İşte bu. Fikri tenkit uhuvvet içinde olmalı.Burda birikişi ile "nurcular abone olmuş" doğru değildir. Takip etmiyorlar mı. Bilemem.bilmek için anket gerekir. "Hakikata çıkan yollar olabileceğini derhatır etmek " insaflı bir görüş değil . Gerek cemaatlerin gerek fertlerin içinde söylediğiniz hakikata en uygun tarz ve tavır nurculardadır. Bundan sonraki görüşlenizi için biraz insafsız olmuş gibi. Nurcu görünen ve nurculuğu içine eden siyasi bağnazlar var ve galiba bunlar size bunu yazdırmış olabilir. Maalesef bütün müslümanlarda bu hastalık haline
Zekeriyya 14 Ocak 2019 10:50
Militan bir hava hakim. Tarafgirlik almış başını gidiyor. Kimse kimseyi dinlemiyor. Yazdığından hangi taraf olduğu tespit ve tahkir hakim, beğenmeme eğilimi hakim. Halbuki yazının beğenmediği yönünü eleştirmeli, yazmalı. Ama Fikri, yazılanları eleştiri ve değerlendirme yok denecek kadar az
Ebu Zerr 13 Ocak 2019 23:25
Hocam çok işimiz var daha? Ebu Hanifeye de birileri zındık, şeytan vs. diyordu. Ve asla dönmedi yolundan. Hz Aliyi katledenlerden Ebu Zerri sürenlerden, Enes bin Maliki derdest edenlerden, daha nicelerini yok edenl susturanlardan, ve Kerbaladan, geçilmiyor ortalık. İlla bu mebzullar gibi düşünmeyenler her türlü saldırıya uğrayacak, tekfir edilecek diri diri linç edilecek. İşte durum bu. Demekki doğru yoldayız hocam. İslam garib geldi, garib gidecek ve müslüman hüzünlüdür, Hocam. Bu saldırılar hiç bitmeyecek. Bu dünyanın hüznüde garibliğide bize yeter hoca
KARAR OKURU 13 Ocak 2019 23:36
8
23.25, Hemen arabeske bağlama.. Ayıptır. Bak hocan çağdaş bir adam...
KARAR OKURU 13 Ocak 2019 10:23
Mustafa Öztürk te yoruldu. Bir sürü saçmalığı tevil edeceğim diye. Aslında deizme giden bir yol bu. Abuk sabuk arap adetleri bitirdi adamı. Kabul edemedi bu zirvalari.
KARAR OKURU 13 Ocak 2019 11:46
7
heh müridi konuştu. deistmi oluyonuz ateistmi oluyonuz mecusimi oluyonuz ne oluyosanız olun bi düşün yakamızdan
Zekeriyya 13 Ocak 2019 12:13
6
Kendi kendini yordu. Karşısındakileride yordu. Değişik fikrin olabilir. Selamün aleyküm kör kadı demeye de gerek yoktu. Tepki geleceğini bilerek, kucaklayacı veya zararı olup faydası olmayan farklılıkları dile getirmeseydi. Millet dinden uzaklaşıyor, Müslümanların arasında ki tartışmalara bak. Çok hazin bir durumdayız. SNurside bunları görmüş ve çarelerinide yazmış eserlerinde. Hatta dünya ateistlerine ve ahlaksızlarına karşa samimi hiristiyanlarla bile iş birliğini önermiş. Ama müslüman....
Melike Demiryürek 13 Ocak 2019 16:24
2
Arkadaşlar ben müslümanım diye bas bas bağıran birine neden deist,ateist vb. muamelesi yaparak kendisini açıkça yalancı yerine koyuyorsunuz? Ayıp değil mi? Bu doğrudan kişiye saygısızlık. Tam tersini yapan biri de saygısızdır elbette. Kimsenin aklıyla alay etmeye gerek yok, hele hele ciddi fikir üreten ve bunu ortaya koymaktan çekinmeyenlere.
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 05:25
6
müslüman ayetlerel dalga geçmez, arabın cenneti demez, kuran Allah kelamı değildir demez. bunları diyen müslüman olmaz. bu bizim fikrimiz değil kuranın teşhisi. ayetler ile alakalı ayetleri açın okuyun ne diyor Allah
Melike Demiryürek 16 Ocak 2019 13:46
1
Birkaç videonun ortasından kesip üstelik dürüstlüğe sığmayacak bir biçimde cımbızlama yapıp birilerini kışkırtmak ancak ve ancak suçtur. Kaç tane programını izledim bir alay unsuruna rastlamadım. Birine zan üzere bu kadar iftira atmak bana "aç oku" dediğiniz Kuran'a tamamen aykırıdır sayın karar okuru.
Zekeriyya 13 Ocak 2019 09:15
Yani "bende farklı fikirler söylüyorum, farklı yaklaşımlarım var. Normaldir. " diyorsun. Eleştirilerde, cevap vermelerde normaldir. İfrat tutumlar, kırıcı yorumlar, düşmanlık kokan yazılar maalesef zatınızın yazılarındada görüldü. Derlerki İ. Azam kendisine yapılan anormal sataşmalara asla cevap vermezdi. Tefsir yazan ilim adamıda böyle olmalıydı. Olmalıdır. Keşke siyasilerin birbirlerine laf cambazlığı yaptığı gibi yapmasaydınız. Yakışmadı. Zaman ümmetin birbiriyle dayanışma zamanı, birbirine destek verme zamanı. İhlas Risalesi ve Uhuvve
Zekeriyya 13 Ocak 2019 12:07
2
İhlas ve uhuvvet risalelerinde ehli imanın bir ve bareber olmalarının ve bir binananın tuğlaları gibi olmanınölçülerini vermiş Okuyup, uygulayalım müminler olarak. Bir örneği:Ve haklı her meslek sahibinin, başkasının mesleğine ilişmemek cihetinde hakkı ise: "Mesleğim haktır yahut daha güzeldir" diyebilir. Yoksa başkasının mesleğinin haksızlığını veya çirkinliğini îma eden, "Hak yalnız benim mesleğimdir" veyahut "Güzel benim meşrebimdir" diyemez olan insaf düsturunu rehber etmek Risale-i Nur - İhlas Risalesi(11)
KARAR OKURU 13 Ocak 2019 01:15
Mustafa hocam yazdığınız bu yazıya katılıyorum..Ama geçmişte Yazdığınız bir yazı ile ilgili sizinle aynı fikir ve düşüncede olmayan kişileri cahillikle itham ettiniz.. görüyorum ki doğru yolu bulmuşsunuz sizin adınıza sevindim..selamlar..
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 23:07
Hocam:Özelden -genele;Türkiye Cumhuriyeti’nin,1,5 milyarlık İslam Alemi’nin ve 7,5 milyar dünya nüfusunun en az % 80’i mutsuz.İslami Değerler araştırması’nda müslüman olmayan ülkeler de de katıldığında;202 ülkenin içinde Malezya 49’uncu;Türkiye,105’inci sırada yer bulabiliyor.Kuzey Avrupa ülkeleri hemen hemen silme ilk ona giriyor. Gözyaşı,savaş,yolsuzluk,cahillik ve yoksulluk’ta İslam ülkeleri en alt sıradalar. Ha.Peygamber Dönemi Kuran ve uygulamaları başlangıç olmak üzere; Şıh Ahmet Yesevi döneminin aydınlanlanması dışında;
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 22:53
Hocam:Özelden -genele;Türkiye Cumhuriyeti’nin,1,5 milyarlık İslam Alemi’nin ve 7,5 milyar dünya nüfusunun en az % 80’i mutsuz.İslami Değerler araştırması’nda müslüman olmayan ülkelerin katıldığında;202 ülkenin içinde Malezya 49’uncu;Türkiye,105’inci sırada yer bulabiliyor.Kuzey Avrupa ülkeleri hemen hemen silme ilk ona giriyor. Gözyaşı,savaş,yolsuzluk,cahillik ve yoksulluk’ta İslam ülkeleri en alt sıradalar. Sevgi,adalet,hukukun üstünlüğü temelli,yolsuzluğa,haksızlığa hep beraber karşı çıkarak,ön yargıları kırarak,her mahallenin bi
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 19:17
Arkadaşlar, Kur an kendisine yapılan bütün itirazları/eleştirileri ayet katına çıkararak bize naklederken size ne oluyoki farklı yorumları ortaya koyanlari boğmaya çalışıyorsunuz...
Abdurrahman el-Vani 12 Ocak 2019 20:32
2
Dostum, Kur'an yanlış bir anlayışı aktarırken mutlaka onun yanlış olduğunu ya serahatten ya da zımnen belirtir. Fakat bir kısım hocalarımız her şeyi ifade etme hakkına sahip olduklarını ancak kimsenin onları eleştirme hakkına sahip olmadığını düşünürler. Asıl sorun budur
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 17:43
Farabi ve İbn-i Sina dahi derecesinde Zeki olmalarına rağmen bu fikirleri kısa kalmış. İtibar edilmez
Ebu Zerr 12 Ocak 2019 22:56
3
Sen kimsin ki yorum yapmışsın, onların hakkında.
Her yorumumu 3.kez yazmak zorunda kalıyorum.Ya Karardan umudumu keseceğim yada Karara yazar olacağım. 1- Öztürk hoca uçlarda geziniyor.Farabi İbni Sinadan M.Arabiye.Oysa"Arabi her eserinde ve sözünde hadi( hidayet üzere) değil.2-Kelamcılar, Sina ve Farabiye sıradan müslüman damgası basmış.( bknz b.s.Nursi).3-Esma ve sıfatı tartışmak tevhidi tartışmak demek.Zatını tartışmak bambaşka.4- Vahiy dedikleri ilham.Lafına şatafat veren veya cezbe şatahatlı lafına vahiy demiş.Aziz Öztürk Sözler oku kurtul bunlardan.N' olur yiğidim..
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 20:45
1
Şaka mısın hangi söz said'in sözleri mi
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 15:58
Kutsal kitabı tarihselci yorumlamak İslam dinin daha çok yayılmasını sağlamaz mı?
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 22:11
3
Kur'an her daim günceldir. Tarihsel taraftara ihtiyacı yoktur.
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 23:15
5
köleler mi güncel?
Zekeriyya 13 Ocak 2019 20:40
1
Kur'an'ın şebabetidir.(gençliğidir) Her asırda taze nâzil oluyor gibi tazeliğini, gençliğini muhafaza ediyor. Evet Kur'an, bir hutbe-i ezeliye olarak umum asırlardaki umum tabakat-ı beşeriyeye birden hitap ettiği için öyle daimî bir şebabeti bulunmak lâzımdır. Hem de öyle görülmüş ve görünüyor. Hattâ efkârca muhtelif ve istidatça mütebayin (zıt) asırlardan her asra göre güya o asra mahsus gibi bakar, baktırır ve ders verir. Beşerin âsâr ve kanunları, beşer gibi ihtiyar oluyor, değişiyor, tebdil ediliyor. Fakat Kur'an'ın hükümleri ve kanunla
KARAR OKURU 13 Ocak 2019 22:02
1
En günceli köleler... Batıcı gönüllü köleler...
Ebu Zerr 16 Ocak 2019 02:40
1
Kuranı anlamakta birer yorum mesabesindedir. Herkesin elbetteki farklı anlayışı olacaktır. Mizacı, yapısı, fıtratı, kültürel dokusu, eğitimi, vs vs farklı olduğu sürece milyonlarca anlayış olacaktır. Herkes aynı anlasaydı, mezhepler, ekoller, tefsirler bu kadar farklı olurmuydu. Ayrılık olurmuydu. Erken dönemde bile bu aşılamamışken, şimdi mi herkesin bunu aşması bekleniyor. Tahakküm eden tahkimde ediyor. Tahkirde ediyor tahrip te. 72 iki fırka meselesi gibi. O İsteseydi herkeste inanınırdı hemde aynı şekilde iman ederdi. Kim ne diyebilirdi o zaman far
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 15:28
Ah be hocam güzel söylüyorsunuz da, Hasan Basri merhumun şu sözünü duymadınız mı? "Kelamı kadrini bilene söyle, şalgam pazarında cevher satılmaz."
KARAR OKURU 13 Ocak 2019 12:37
0
Ne zannettin. Kafalar güncellenmeyince Kuran güncel değil zanneder. Güneş nasıl özelliğini koruyor hayat bahşeden bir nimetse Kuranda manevi güneşimiz, hayat kaynağımız. Ama onu anlayıp günümüze ait dersler çıkarmak gerekir. Ondan nasıl toplum hayatına ait dersler çıkarırız kafa yormak gerekir.
İnsiyator. .. 12 Ocak 2019 14:40
Ne hikmetse belli düzeyde ilim tahsil etmiş kimseler ilimleri ile amel edecekleri yerde kendi öğrenip yorum oluşturdukları yorumu bilimlerini vatandaşa dayayıp kafa karıştırmaya çalışıyorlar acaba neden? Yoksa birilerine hizmet edip dünyalık peşindeler mi?...!
İnsiyator. .. 12 Ocak 2019 15:45
4
Yorumuna bire bir katılmakla beraber. (Bilmek guzel fakat ASK lazim ) Tarihselci abinin isine gelmez.Uykusuz gece,Nefsi ile ugrasmak,..! Wi fi cevrimdisi.! .süslü kelime ezberle AL,,,SAT..daha mantıklı. :))...***Fakat benim Tabelayı kullanmissiniz.*** Ben mecazi takılıyorum. :))..-insiyator -bizim millete havalı geliyor. :)).Yukardaki yorumu yazma Irfanina sahip olarak siz cok daha guzel bir Tabela bulabilirsiniz..:))...
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 14:37
Hristiyanlarda " vahiy devam ediyor" diye felsefe yapıp, kendi algılarına göre onlarca kitap yazdılar. Felsefe ile vahiyi sorgulamayı ve bir çok kitaptan bilgi vermeniz, bilimsel olduğunuzu göstermiyor. Aslında çok açık. Güya bilim yapar gibi malumata boğup, kutsalı tartışıyorsunuz.
Karar Okuru 12 Ocak 2019 14:26
Bir mü’min olarak üzerinde fikir beyan edilecek hususlarla edilemeyecek hususlarla ilgili hocanın verdiği iki örnek yorumcuların bir kısmını kesmemiş anlaşılan. Allah’ın Zatı inanç konusu, sıfatları fikir beyan etme alanı, Vahyin varlığı inanç konusu, nasıllığı fikir beyan etme alanı. Bu konular Kelam, Tefsir, Felsefe ile uğraşan müslüman alimler tarafından zaten tartışılmış ve söylenecek hemen herşey söylenmiş. Problem ise tartışmanın ayağa düşmesi, ilgisi olan ama yetkisi ve bilgisi olmayanların tartışmaya taraf olmasıdır.
karar okuru 12 Ocak 2019 15:56
2
Evet katılıyorum.... böyle felsefi tartışmaların akademik ve bilimsel toplantılarda tartışılması ve sonucunun toplumun anlayabileceği ve faydalanabileceği şekilde duyurulması daha doğru olurdu... burada magazinleşmesi ve ürküttüğü kurbağaya değmeyecek bir sıradanlaşma ile doğru/yanlış basitliğine indirgenmesi ile yorumlara bakınca kırıcı ve üzücü oluyor... uslübu beyan aynıyla insandır; öncelikle müslüman ahlakını muhafaza edebilmeli, konu hakkında fikir sahibi olmalı!
KARAR OKURU 14 Ocak 2019 13:04
0
Yetkiyi kim verecek.....bi düşün
karar okuru 12 Ocak 2019 14:18
Hocam yanmaz kefen alan enayilere bir şey anlatılmaz.
İnsiyator. .. 12 Ocak 2019 21:25
6
Güzel bir espri olmuş, :))) Burada yanmaz kefenci müşterilerinin olacağını hiiic zannetmiyorum. :))..Buradaki Arkadaşlar gayet başarılı bilimsel yapici eleştirel yazıyorlar. Hepsini tebrik ediyorum. Kimsenin maksadı değildır Bilime, Irfana, Hikmete Karşı olmak. Şurada sıkıntı Tarihselci Abi ben böyle anlıyorum mantığıni topluma dayatması. ve KUTSALLIK ATFEDEREK ...!! Oysa yaptığına Felsefe denir .bu kadar basit. !
Mustafa Öztürk, fikir ve görüş adı altında kutsalı tartışmaya açtınız. İtiraz bundandır. Görüşlerinize en büyük desteği kutsala inanmayanlar veriyor. Anlayın artık.
İnsiyator. . 12 Ocak 2019 13:22
Başlık güzel.Elbette gelistirilebilir Gönül Dünyamız. !.fakat Dergaha Egri, yamuk, yumuk Odun taşımayan Yunusun Aski lazım.!.Yar Akil ile SEVILMEZKI. !. (Akılsızda olmaz).Mecazi Askta bile Uykusuz Geceler lazım.! Dertlenmek lazim.! Hz Niyazi Mısri*Dermân arardım derdime derdim bana dermân imiş, Bürhân sorardım aslıma aslım bana bürhân imiş.*.nasıl anlayacağız sadece kitap okuyarak. !.Seriatsiz Hakikat Batıl. Hakikatsiz Şeriat atıl .demiş Ecdadımiz..Muhiddin ı Arabi Kıtalar dolaşmış. sonra Seyhul Ekber demisler..felsefe ise başka bir şey. !.acizane
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 12:53
Sayın Hocam, bir sonraki yazınızda da bu farklı görüşlerin birbirini nezaketsizlik göstermeden eleştirmesinin gayet doğal olduğunu yine örneklerle anlatırsanız bu yazıyla bütünlük oluşturduğu için yararı daha çok olur diye düşünüyorum.
Dostum, ne İbn Sina ne Farabi ne İbn Arabi, vahyin oluşumunda Peygamber'e bir rol biçmiştir. Onlar, vahiyden önce ve vahye giden süreçte Peygamber'e bir rol vermişlerdir. Ancak ister faal akılla ile ittisal yolu ile olsun ister başka bir yolla olsun onların tamamı vahyi bir bütün olarak ilahi kabul etmişlerdir. Hiçbirisi sizin yaptığınız gibi cihat ve kıtal ayetlerini Peygamber'e iman ve ahlak ayetlerini Allah'a atfetmemiştir. Buradan da sana ekmek çıkmaz. Allah aşkına birisi, İbn Arabî'yi referans göstererek vahiy aldığını ileri sürerse siz Mustafa öztürk
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 12:46
Hocam kaleminize sağlık..!
Sayın Hocam, haftalarca "Kur'an lafzı Peygamber'e aittir" düşüncenizden dolayı tekfir edildiğinizi ilan ettiniz. Bu konuyu gündeme getirenlerden rahatsız olduğunuzu her fırsatta açıkladınız. Fakat bir türlü konuyu da kapatmıyorsunuz. Burada iki durum söz konusudur. Ya "yenilen pehlivan güreşe duymaz" misali sürekli kendinizi haklı çıkarmaya çalışıyorsunuz ya da mağdurluk edebiyatından kahramanlık devşiriyorsunuz. Yoksa bunun başka bir açıklaması yoktur. Allah aşkına her hangi bir insan tekfir edildiği bir konuyu haftalarca gündemde tutar mı?
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 12:39
Hocam Allah size inşirah versin
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 12:37
Hocam, size linç kampanyası yapilmazdan evvel sayfamda yazdığım ve paylaştığım bir yazımı burada paylaşmak istiyorum.Umarım bu yazdıklarım size ulaşır.Hem insani samimiyetinize ve bu dine hizmet etme gayretinizdeki samimiyetinize "inanıyorum"... EBCED-CİFİR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Domates,kivi,ananas, Ankara armudu, ,dinazor, Kur'an ve hadis'de var mı?:YOK... Kur'an ve hadis'te yok diye gerçekte de yoktur ve bu şeylerin hepsi saçmalıktır demek doğru olur mu ?: YOK. Hz. Adem'den -madem ki ilk peygamber olarak kabul ediyoruz- Hz. Muhammed'e
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 12:06
İbni Sina ya da Farabi din alimi değildir. Arabi ise sizinle tam zıt görüşlere sahiptir. Zora düştüğünüz bu mevzuda ona müracaat etmeniz manidar.
Hallac 13 Ocak 2019 00:01
0
Din alimi değil mi? Amma da atmışsın. Alim hemde ne alim. Sen anlamamışsan bunu zorla anlatacak halimiz yok. O dönemde bilimde, teolojide, felsefede, sanatta, vs, hepsi felsefe çatısı altında yapılmaktaydı. Felsefi disiplinlerden ve terminolojisinden beri olmak insana böyle ahkam kestiriyor işte.
KARAR OKURU 13 Ocak 2019 22:08
0
Hallac, İslamın hakim olduğu dönemlerde herkes din konusunda zaten bilgiliydi. Ama bu iki bilginin sahası münhasıran din değildi. Yani görüşleri dini mevzularda bağlayıcı değildir.
Engin Harputlu 12 Ocak 2019 12:05
Sizin gibi düşüncelerini en iyi biçimde anlatabilen bir kişiye bu günkü yazınızı yakıştıramadım. İttisal mittisal nedir bunlar. Yaşım 70 e gelmiş bir mühendis doçent olarak ve de aşağı yukarı (tam değil) sizin düşüncelerinizi paylaşan bir kişi olarak bana Farabinin ve İbn-i sinanın ne demek istediğini anlatamadıktan sonra kime yazıyorsunuz bu yazılarınızı. Selamlar
KARAR OKURU 13 Ocak 2019 03:18
1
Ne yani İbni Sinanın klasik kader anlayışını kabul etmediğini yazsınmı açık açık!!!
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 11:38
Bu fikirler ne bir dayatma, ne de dosdoğru hakikat, sadece bir fikir. Ve öyle kaldıkça bence mazurdur..
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 22:49
0
Öztük'ün tenkit edilen görüşü İslam dairesi içinde bir görüş ayrılığı değildir. Bir inanç ayrılığıdır. İnsanların inançları da farklı olabilir. Ama itirazların sebebi, inanç farklılığının görüş farklılığı gibi sunulmasıdır. Sayın Öztürk bu makalesinde durumunu düzelteceğine hatasını katmerleştiriyor. Ne yapalım, kendisi bilir. Yetişkin adam.
Sayın Öztürk, size itirazların sebebi olan sözünüz belki maksadını aşmış olabilir. Çıkın açıkça bunu söyleyin. Yanlış bir sözü savunmak için başka yanlışlar yapmak zorunda değilsiniz. Mevzu genel manası ile vahiy değil münhasıran Kur'an ayetlerini oluşturan vahiydir. Tarihte "Cihat ayetleri Allah'ın üslubuna benzemiyor, bunlara Peygamberin kanaati şekil vermiş olabilir" diyen İslam dairesinde bir görüş yoktur. Bu imani bir nevzudur. Bu sözün "Kur'an Muhammedin uydurmasıdır" diyen müşriklerin sözlerinden farkı yoktur.
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 10:39
Hocam doğru söylüyorsunuz da yanlış "hak fırka" anlayışımın dar kalıpları içerisinde söylediğiniz şekilde düşünemeyiz ki?
Bilge Kağan 12 Ocak 2019 10:24
Cedelciliğe bir haftalığına da olsa ara vermişsiniz. Ancak bir hafta yere serdiğiniz şahsı ertesi hafta ayağa kaldırıp dayanak yapma alışkanlığınız devam ediyor. 'kibirli' mutasavvıf bu hafta 'bakın gördünüz mü? Onun da farklı görüşleri var' a örnek teşkil etmesi için yazıya dahil edilmiş. Şeyh i Ekber rabbi has dan bahseder, yazınızın son paragrafınıişgal eden cümleleri 2 kelime ile özetler. Peygamberi de dönem ve hale göre vahyi şekillendiren olarak değil, tüm hakikatleri kendinde toplayan, tüm isimlerin öğretildiği olarak bilir ve tanımlar
Kültigin 12 Ocak 2019 21:27
0
Çok haklısın Gardaşım
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 09:23
İnancı ve Kutsalı Değil, Fikir ve Görüşü Tartışmak deyip Kuranı tartışmak, tıpkı Çinlilerin Uygurların inancını beğenmeyip, eğitim kamplarında " yeni din öğretmesi" gibi bir taktik olmuş.
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 07:34
Vahyin kendini değil mahiyetini tartışmak hangi neden,ihtiyaç için yapılmış ve varılan farklı kanâatler nasıl bir sorunu çözmüştür.? Hiç,sahabeler" Ya Resulallah bize vahiy geldi diyorsun.Bazen içimizde iken,o esnada harici haline şahit oluyoruz.Ancak bu vahiy denen şeyin mahiyeti nasıl bir şey?" diye sormuşlar mı?brldiyrlre Merak ediyorum spesifik konular neden tartışılmış,filozofik takılmak için mi! Neden,hukuk,aş,iş,fikir,hak arama gibi somut sorunlar değil. Tek kişinin tüm toplumun kaderini hükmetme hakkı varmı?
evin 12 Ocak 2019 05:54
acaba bugün bir insan bana vahiy geldi diye ortaya çıksa başına neler gelir merak ediyorum...
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 08:26
5
Anlaşıldı. evin'e vahiy geliyor da, ortaya çıkayım mı, diye, zemin yokluyor.
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 11:24
4
Bu mevzu hakkında bilginiz yeyersiz. Ne Öztürkü ne ona itiraz edenleri anlayacak seviyede depilsiniz.
Şükrü 12 Ocak 2019 11:48
3
Bendeniz bir TIR şoförüyüm.Tefekküre meraklı bir lise mezunuyum. Hanım bizim şirketin sahibi. Dul kaldıktan sonra evlendik. Ayıptır söylemesi çok düzgün ve güvenilir bir insanımdır, herkes böyle der. Macaristan'a gidip geliyorum. Geçen yıl bu tefekkür ihtiyacı baskın çıktı, 1 ay ıssız bir yunan adasına inzivaya çekildim. Başıma neler geldi neler. Söylesem inanmazsınız. Yoksa inanır mısınız?
Bilge Kağan 12 Ocak 2019 12:05
0
Lütfen kimse ile dalga geçme karar okuru, herkese ilham gelir onlar yanlış isimlendirp vahiy diyo.
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 13:10
3
evin siyasi yorumlarından hatırlıyorum seni, buradan sana ekmek çıkmaz...gereksiz merakla topa girdin
BK 12 Ocak 2019 16:05
2
Şükrüüü,senin gibi olanlara bir rest çekilidir: Hadi bakalım,bir benzerini getir bu tebiğin,o zaman konuşabiliriz.Bak önünde apaçık duruyor Hira'dan gelen Yüce Zat'ın getirdikleri..Hadi bir benzerini söylesene.
Ben de iyi şöförüm... 12 Ocak 2019 18:04
1
Şükrü, söylemesi ayıptırır iyi şöförümdür. Bir daha adalara gidersen haber ver. Belki patronuna lazım olurum.
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 04:12
Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki, Kuran elbette değerli bir elçinin sözüdür. O bir şair sözü de değildir. Ne de az inanıyorsunuz. O bir kahin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. (Hakka Suresi 38-43. Ayetler)
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 03:29
Bunu şu şekilde anlamak tehlikeli değil midir: İsa (a.s.) peygamberdir. Ama(haşa) "Allah'ın oğludur" deyince İsa (a.s.) ile ilgili peygamberliğini kabul edip mahiyetiyle ilgili fikir mi beyan etmiş oluruz?Allah'ın kafir dediği Firavuna mümin demek bu konuda düşünmek değildir.
karar okuru 12 Ocak 2019 03:20
malum cuma ayet ortada işinizi güçünüzü bırakın huzuruma gelin sonra devam edin eyvallah başımız üstüne gittik namaz kılcaz cematin duasına amin dicez kendimizde hem arınma çeşmesinden bi damla yıkana bilirsek huzur kapabilirsek yanımda genç yirmili yaşlarda yeşil takkesini yaklaşık yedi metre sarıkla kenarlarından dolamaya başlayınca herdolaktata püskülü yüzüme carpınca kendimde bi eksiklik hissettim bide cübbe giyince hepten ezildim utandım rabbimden aksesuarları almadan olmuyomuş bu işler önümüzdeki cuma hemen sarık cübbe şart oldu hocam sen ne
karar okuru 12 Ocak 2019 03:01
aaaa olurmu hoca baya vahiy herkese iner demiş vahyi almış çarşamba pazarına çıkarmış hiç anlamazük böyle demiş ne demiş vahiy herkese gelir o halde herkes peygamberdir demiş öyle öyle bak işte baya öyle demiş hayın ataist hoca karıştırmış dini diyaneti fıkha ilme kelama sarığa cübbeye bakmamış kocaaa farabiyi ibn sinayı ibnül arabiyi azına almış bide biz dizilerde izliyoz onları onlar öyle demez hoca kendine gel :) yazda dur neyse anlayana saz az sinek sevmem ama sinek yaratacak dermanımda yok ferman yazmaya haddim zaten yok yaratılanı yaratandan öt
Bilge Kağan 12 Ocak 2019 12:14
1
Ergen aklın eleştirisi. Bu ne lakayt eleştri sözleri..
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 02:44
Siz de yapmayınız efenim. Niyeti ve samimiyeti kastediyorum. Yapmayınız.
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 02:06
Hayır yapmamalı, kimse kimseyi ötekileştirmemeli, hayır yapmamalı, müktesebâtımızı yok saymamalı, hayır yapmamalı, hangi târifinden olursa olsun,mâkûlâtın önü kesilmemeli, hayır yapmamalı, idrâk derecelerini hesâba katmalı ve ne olursa olsun, aynı Peygamberi sevmekle müftehîr olduğumuz unutulmamalıdır. Bir arab bana demişti ki, " biz arab olduğumuzdan Peygambere akrabâ olduk fakat siz Türkler O'na ÂŞIK oldunuz" Hamdolsun ki öyledir. Bu açıklayıcı ve gönül alıcı yazınız için müteşekkirim. Sağlıcakla Efendim.
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 08:53
3
02:06’nın aktardığı, Arap üzerine çalışma yapacaklara, Arap'ı tanımak isteyenlere, engin imkanlar sağlayan bir söz. Efendim, Arap olmasaydı, Arapların çoğu İslamı kabul etmezdi. Efendim, Haşimoğullarından değil de Mahzumoğullarından olsa idi, ilk Müslüman, muhtemelen, Ebu Cehil olurdu. Aşk ise ciddi bir hastalık. Maşuku, yakan/perişan eden/aklını başından alan ve aşkını mabut ve mabet haline getirten acınası bir patolojik hal. Türklerin çoğunun, mesela MEVLİD'in Muhammed'i, Allah’ın gönderdiği “insan” Peygamber değil.
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 13:12
1
8.53,Ya yanlış biliyorsun, ya yalan konuşuyorsun.
Mutedil,polemikten uzak ve bilgilendirici yazınız için teşekkür ederiz.
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 00:38
Herhalde saçmalamaya devam edeceksiniz, insanoğlu bilim öğrendiğini zannedip herkesi kendi hizasında görüp anlayacağına inanarak saçmalıyor
Adem 12 Ocak 2019 00:37
Hintli ve İtalyan Matematikçileri de tartışmak ister misiniz? Hep din konularını konuşmanın kime neye faydası vardır?
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 08:34
4
Senin (b)ilgi alanın matematik ise, sen de onu tartış Adem ? Yıllardır, herkes kendi işini yapsın, diyen, merdiven altı tefsircilere savaş açan, Hoca'ya, merdiven altı matematikçilik yap diyorsun.
KARAR OKURU 12 Ocak 2019 13:36
0
00.37, İlahiyat profesörü de cazdan mı bahsetsin?.. Zaten herkes caz profesörü olmuş.
KARAR OKURU 13 Ocak 2019 14:39
1
Marx dan bahsetti geçen oda tv de sayın öztürk, hem de ekonomik yorumlar yaparak. Ekonomist miydi kendisi..Malumatı, bilgiyi bilim yerine koyması, Marx ı överken de var, Kuran lafzını felsefe ile yorumlarke de var..ne ilim amma
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN