İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-008.jpg

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen ilanın 9. ve 10. sırasındaki taşınmaz malın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 incı maddesine göre ''açık teklif (artırma) usulü'' ile ilanın 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 14., 15., 16, 17., 18. ve 19. sırasındaki taşınmaz malın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin ''a'' bendine göre ''kapalı teklif usulü'' ile satış ihaleleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 2 No'lu Hol Basmane-Konak/İZMİR adresindeki Hol-2 binasında 2183 Oda No'lu Encümen Toplantı Salonu'nda komisyon huzurunda 13/04/2023 Perşembe günü yapılacaktır.

2- İhaleye katılabilmek için;

a) Yasal yerleşim yeri belgesi

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve fax numarası ile elektronik posta adresi

c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numaralı Nüfus cüzdanı sureti, Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik Numarası

d) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

e) İhale Şartnamesi alındı makbuzu (Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 1/A No'lu Hol Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünden 750,00-TL ücret karşılığında temin edinilebilir.)

f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olunduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği

g) İhale dökümanı içinde bulunan “İhale şartnamesini okudum ve şartnamede yazılı hususların tamamını olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit Tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir” taahhütnamesi.

h) Kamu ihalelerinden yasaklanmadığına dair taahhütname.

ı) İlgili bankadan alınmış vadesiz hesaba ait Iban no gösterir belge.

3-“Kapalı teklif usulü“nde teklifler yazılı olarak yapılır. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılmak için 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A-İÇ ZARF:

İç zarfa şartnameye uygun olarak düzenlenecek teklif mektubu konulacaktır.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve şartnamede açıklanan biçimde teklifte bulunulması gerekmektedir. İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İş bu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermektedir. Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. Yukarıda verilen tapu bilgileriyle Tapu Müdürlüklerindeki kayıtlar arasında ihtilaf olması halinde Tapu Müdürlüklerindeki tapu kaydı bilgileri esas alınır. Bundan dolayı İdare sorumlu tutulamaz.

B-DIŞ ZARF:

a)Teklifin gerçek kişi tarafından verilmesi halinde üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı olan nüfus cüzdanı fotokopisi,

b)Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi verilmesi,

c)Tüzel kişi olması halinde ilgili sicile kayıtlı olduğuna dair, ihale yılına ait belge verilmesi,

d)Tüzel kişilerde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noterden onaylı imza beyannamesi veya imza sirküleri,

e)Vekaleten ihaleye katılma halinde, ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

f)Süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,

g)İhaleye girecek isteklilerce hazırlanacak Kapalı Teklif Usulü Taşınmaz Mal Satış Şartnamesinde istenen ihaleye iştirak edemeyecek olanlar, yasak fiil veya davranışlar ve ihale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair taahhütname belgesi,

h)İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge konulacaktır. (Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 1/A No'lu Hol Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünden 750,00-TL ücret karşılığında temin edinilebilir.)

ı)Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir.

i)Yabancı istekliler Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımalı ve Türkiye'de adres beyanı gösterir belge sunmalıdır.

j)Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş ve apostil şerhinin havi olması gerekmektedir.

k)Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.

4-İhaleye katılacak isteklilerin ihaleye ait Şartnamede belirtilen belgelerin ve hazırlayacakları tekliflerinin ihale tarihinden bir gün önce son evrak verme tarihi 12/04/2023 Çarşamba günü en geç saat 12:00'a kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 1/A No'lu Hol Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğü Basmane-Konak/İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaşmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

5-İhaleye katılacak olanların Taşınmazlar Şube Müdürlüğünden aldıkları İhale İştirak Belgesi ile ihale günü en geç saat 14:00' de Hol-2 binasında 2183 Oda No'lu Encümen Toplantı Salonu'nda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhaleye posta yolu ile başvuru yapacak olan isteklilerin ihale teklifini iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : (232) 293 32 72 - 293 18 41 İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01804078