T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/444 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı tarafından aşağıda esas numarası yazılı davalı sütununda ismi belirtilen kişi hakkında açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen tensip ara kararı gereğince;

  1. DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ; Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı vekili aşağıda parsel, maliki ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazın tapuda davalı adına kayıtlı olduğunu 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı Kanun ile değişik 8. Ve 10. Maddeleri gereğince Kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile tespit edilen bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kayıtlarının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı adına tescili talep edilmiş olup;
  2. a) 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkemenizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları,

b)Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı adına tescil edileceği; c)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Isparta Şube Müdürlüğüne yatırılacağı; d)Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirmeleri gereği;3- Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 2942 sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.

29/05/2023

İLGİLİ KİŞİ :
Davalı: Mustafa Kahveci-16151294144-

#ilangovtr BASIN NO: ILN01843475