O üniversiteden dev istihdam! Düşük KPSS puanıyla çeşitli pozisyonlara yüzlerce personel alınıyor

O üniversiteden dev istihdam! Düşük KPSS puanıyla çeşitli pozisyonlara yüzlerce personel alınıyor

Üniversite iş ilanları seçim döneminde de yayınlanmaya devam ediyor. Birçok meslekten personel alımı gerçekleştiren bir üniversite, başvuru için iş ilanını isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesinde yayınladı. İşte, üniversite personel alımı başvuru sayfası...

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek 500 personel alımı yapılıyor.

Lisans mezunları için (Eczacı kadrosu hariç) 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, ortaöğretim (lise) mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacak. Ayrıca sözlü sınav yapılmayacak.

ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

4) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

5) KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

6) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

7) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasının "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun nitelikleri taşımak.

9) Çalıştırılacak birime göre 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan Tehlikeli/Az tehlikeli ve çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

10) Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecek personelin (7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere) nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.

11) 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesini müteakip yapılacaktır)

12) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için genel şartlara ilave olarak;

a) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,

b) Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,

c) 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,

ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak,

d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10'dan fazla, 15'den az olmamak. (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir erkek adayın kilosunun 70+10=80'den fazla, 70-15=55'ten az olmaması gerekmektedir.)(Örneğin; 160 cm boyunda olan bir kadın adayın kilosunun 60+10=70'ten fazla, 60-15=45'ten az olmaması gerekmektedir.)

13) Eczacı unvanına başvuran adayların ibraz ettiği diploma veya geçici mezuniyet belgelerinde (aslı gibidir onaylı sureti veya kare kodlu e-Devlet çıktısı ve transkript) diploma puanı bulunmak zorunludur. Aksi takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylardan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puanı şartı aranmamaktadır. Aday sayısının kadro pozisyonu sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için adayların mezuniyet notu yüksek olandan başlanarak sıralama yapılacaktır. Mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olana öncelik verilecektir. Bu durumunda aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

14) Yaş şartı aranan adaylarda son başvuru tarihi itibariyle 30/05/2023 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. (30/05/1988 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

15) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda istihdam edilecek adaylarda son başvuru tarihi itibariyle 30/05/2023 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. (30/05/1993 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIMI BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

1) Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya 'Kariyer Kapısı' isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 16/05/2023-30/05/2023 tarihleri arasında alınacaktır.

2) Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4) Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

5) Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

6) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve Genel Şartlar Bölümünün 12. Maddesinin (ç) ve (d) maddelerinde belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları güncel tarihli belgeyi "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana pdf veya jpg. formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleşmeye hak kazanan asıl ve yedek adayların boy ve kilo ölçümü kurumumuzca ayrıca yapılacaktır.)

7) Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

8) Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.

9) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir..." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

10) Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

11) Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SAYFASI

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN