Back To Top
Yahudiler ve Siyonizm

Yahudiler ve Siyonizm

 - Son Güncelleme: 23.03.2019 Cumartesi 08:21
- A +

Yahudi sorunu hakkında şunu söylemek mümkün gibi görünüyor: Tarih boyunca Avrupa ülkelerinde tabiri caizse hep itilip kakılmış, mazlum ve mağdur olmuş, kimi zaman ikinci sınıf vatandaş muamelesi bile görememiş, gettolara hapsedilmiş, bin türlü zulüm görmüş Yahudiler tam da bu kıtada Aydınlanma idealleri doğrultusunda hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları gibi değerlerin egemen olmaya başladığı bir çağda, yani artık rahat bir nefes alabilecekleri bir sırada Siyonizm ideolojisinin peşine takılıp rahatlarını belki de ebediyen kaybettiler.

Siyonizm zannedilenin aksine dinî değil seküler bir anlayış ve arayış. Dinî referanslara sahip olsa da aslında Yahudi inancına da uygun değil. Çünkü doktrine göre Yahudilerin beklenen Mesih gelmeden önce bir devlet kurmaları sözkonusu değil. Bu yüzden Ortodoks Yahudilerin önemli bir bölümü İsrail devletini gerçek anlamda Yahudi devleti olarak kabul etmez, hatta bu devletin varlığını ilahi iradeye karşı isyan olarak gören gruplar bile vardır.

Aslında dünya Yahudileri arasında anti-Siyonist tutum başlangıçta çok daha güçlüydü. Uzun süre marjinal bir görüş olarak kalan Siyonizm’e hemen hiç rağbet göstermeyen cemaat ise Osmanlı Yahudileriydi. Bugün İsrail’in politikalarına yönelik herhangi bir eleştirel yaklaşımın en az görüldüğü veya hiç görülmediği cemaat…

Avrupa’da olduğu gibi sürgünler, katliamlar, pogromlar vs. yaşanmamış bir ülkenin tebaası olarak Yahudiler bugün sanılanın aksine “zimmi statüsü”nden şikayetçi değillerdi. Tanzimat sonrası dönemde gayrimüslimlere tanınan daha geniş vatandaş hakları yanısıra Osmanlı Devleti’nin Avrupa’yla ekonomik alandaki ilişkilerindeki gelişmelerden de en fazla Yahudiler faydalanmış, daha önce ülkenin en yoksul kesimini oluşturan Yahudiler kısa süre içinde yeni oluşan ticaret burjuvazisi içinde yükselip zenginleşmişlerdi.

İki bin yıldır kendilerine ait bir “anavatan”ları da mevcut olmadığından Ermeniler ve Rumlar arasında gelişen ayrılıkçı fikirlerin Yahudilerde karşılığı yoktu. İttihad-ı anasır politikalarını en güçlü şekilde desteklemelerinin sebebi buydu. Hatta Yahudi aydınları arasında bir asimilasyon fikrini savunanlar bile çıkmıştır (Bkz. Moiz Kohen). Ancak burada savunulan Avrupa’daki anlamıyla bir asimilasyon değil. Farklı dini inançlara ve farklı etnik kökenlere mensup insanların -zaten resmi dil olan- Türkçeyi ortak kültür dili olarak benimseyip anayasal bir yönetim altında ve modern anlamda vatandaşlık hak ve sorumlulukları çerçevesinde bir millet olmanın yolu olarak asimilasyon.

Avrupa ülkelerindeki asimilasyon ise özellikle 19. yüzyılda yeniden hızlanan bir gelişme olarak Yahudilerin Hristiyanlaşması hareketidir. Daha önceleri maruz bulundukları şartlardan kurtulma yolu olarak seçmek zorunda kaldıkları bu “gönüllü asimilasyon” bilahare rasyonalizmin ve pozitivist bilim zihniyetinin revaçta olduğu modernleşme sürecinde genç ve eğitimli Yahudiler arasında bu sefer gerçekten “gönüllü” bir tercihe dönüşmüştü. Elbette gerçek anlamda Hristiyan oluyor değillerdi. Toplum çoğunluğundan ayrı bir kimliği üzerlerinde taşımanın yükünden kurtulmuş oluyorlardı yalnızca.

***

İşte Siyonizm dünyadaki bütün Yahudilere bir “anavatan” vererek asimilasyona alternatif oluşturuyordu. Bu yüzden öncelikle asimilasyon tehlikesinden kaygı duyan Avrupa Yahudileri destek verdiler bu projeye. Ama ilk başlarda bu destek çok da yüksek oranda değildi. İtiraz edenler, kuşkuyla bakanlar daha çoktu. Osmanlı klasik millet sistemi içinde olabildiğince huzurlu bir hayat yaşayan ve artık ekonomik olarak da rahata ermiş bulunan Türk Yahudileri ise tam aksine neredeyse hiç ilgi göstermediler bu projeye.

19. yüzyıl sonlarında Rusya ve Doğu Avrupa Yahudilerine yönelik pogromlar artınca buralardan büyük bir nüfus Amerika’ya, Osmanlı topraklarına ve başta Almanya olmak üzere Batı Avrupa ülkelerine göç etmişti. Bilhassa bu sonradan gelen göçmenlerin oluşturduğu rahatsızlık Almanya’daki bazı aydınlara dünya Yahudilerinin Filistin’e yerleştirilmesi fikrini ilham etti. Bunu dini ve milli motiflerle bezeyip “Allah’ın seçtiği millete vadedilmiş topraklarda bir vatan kurma” projesine dönüştürenler ise dinî inançları bile olmayan bazı milliyetçi Yahudi aydınlarıydı. (Bu arada, Siyonizm’e siyasi destek veren ve Yahudilerin Filistin’e yerleşmesi için dış politika araçlarını gayri resmi şekilde de olsa seferber eden ilk ülkenin -İngiltere’den önce- Almanya olduğunu hatırlatmak gerekir.)

***

Son bir söz olarak, bizim ülkemizde her daim revaçta olan komplo teorileri literatürünün vazgeçilmez bir unsuruna değinelim: Masonlarla Yahudiliğin özdeşleştirilmesi bize özgü bir yanılgı olmasa da tarihî gerçeklere bütünüyle zıt bir görüş olduğu muhakkak. Avrupa ülkelerinde Yahudilerin mason localarına kabul edilmesine ancak 19. yüzyılda başlanmış, bu konu yirminci yüzyıl başlarında bile sorun olmaya devam etmiştir.

Zaten bizdeki Yahudi-Mason retoriğinin kaynağı da Avrupa’dır. Yahudi aleyhtarlığının her zaman canlı olduğu bu coğrafyada Fransız ihtilalinin ardından monarşiler ve kilise tarafından “olup bitenin izahı” olarak benimsenmiş gizli güçler/karanlık mahfiller/üst akıl retoriğine İsrail oğulları aslında masonları yalnız bırakmamak için eklenmişlerdir!

Bizim ana esaslarını Avrupa’dan aldığımız “Mason-Yahudi özdeşliği” literatürü ise önemli ölçüde “büyük üstad” Emanuel Karasu’nun kimliğine ve kişiliğine dayanıyor. İttihat ve Terakki Cemiyetine üyeliği, 1908 Devrimine giden yolda ittihatçı liderlerine İtalyan obediyansına bağlı Risorta Locası’nın kapılarını açan kişi olması, 31 Mart ayaklanmasından sonra Sultan Hamid’in hal’ kararını padişaha bildiren dört kişilik heyette yer alması bütün bu gelişmeleri Yahudilerle ve Masonlarla doğrudan ilgili gören komplo severler için verimli bir kaynak oluşturuyor. Ancak Siyonizm’in gizli planlarının uygulayıcısı oyarak gösterilmesi iyice komik. Osmanlı Yahudilerinin çoğu gibi Emanuel Karasu da anti-Siyonist’tir. Bu topraklardaki Yahudilerin geleceğinin Müslüman Türklerle beraber anayasal bir idare altında yaşamak idealinde olduğuna inanıyordu.

Elbette bu tüccar avukatın İttihatçıların lider kadrosundan sayılması da fahiş bir hata. Karasu’yu gerçek manada İttihatçı saymanın bile doğru olmadığını düşünüyorum ben şahsen. Çünkü hiçbir İttihatçının devlete hizmetlerine karşılık olarak maddi bir karşılık alması akla gelmez. Oysa Karasu’ya Harp yıllarında İttihatçı hükümet tarafından hem geçmişteki hem de o sıradaki birtakım hizmetlerinin bedeli olarak bazı Türk mallarının Almanya’ya ihracatı için imtiyaz verilmiştir. Bu ticaret sayesinde elde ettiği büyük servete savaş sonrasında Damat Ferit Paşa hükümeti tarafından el konulacaktır.   

Bununla birlikte, tıpkı Moiz Kohen’in Türk milliyetçiliğinin kurucusu diye gösterilmesi gibi, Karasu’nun da Siyonizm’in temsilcisi olarak anlatılması gerçeğin tam zıddının ifadesi.

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
iyildiz 25 Mart 2019 10:47
Maşaallah, Emanuel Karasu'yu da akladınız ya neredeyse...
Vehbi 24 Mart 2019 23:09
Siyonist=Yahudi olmaz. Siyonizm bir politika bir yol. Yahudi bir soy. Anne baba ile gelen. Musevilik seçilebilir. Yahudi doğulur da olunur yani Hak'tandır. Bu ayrımlara çoook dikkat edelim. Eğer adil olunmaz ayrım yapılmaz ise adalet sağlanamaz. Genelleme yok. Adalet var iyi ki dinimizde. Kim ne yapmış ise o ondan mesul.
Muhtefi. .. 23 Mart 2019 20:40
Nefsin bedeni ele geçirirse 100 düşmana gerek yoktur.!..insanoğlu GÜÇ MUBTELASİDİR. .Butün peygamberler köylüler ile değil DEVRİN EMPERYALİST GÜÇLERİ mücadele etmiştir. Bugünde Emperyalist güçler kimse mücadelemiz Onunladir Peygamberimizin izinden giderek. Siyonist=Yahudilik (istisna kaideyi bozmaz ) ilerleme vardır. Batı bolgesel Hidropolitik çıkarları icin desteklemektedir İsraili. Ortadoğuya Fren olsun. Çok uyanık olmamız lazım. Falanmis, filanmislarla olmaz MADDİ ve MANEVİ sahada Güçlü olmalıyız. Zayıf düşen OLÜR. .vesselam. !.
ramazan gün... 23 Mart 2019 20:08
siyonizm, talmud ve zoharlardan doğmuş yahudizmin 'ideolojik' uzantısıdır.. kollektifin tarihi verilerle milliyet duygusu ile desteklenmesi, avrupada 'faşizmin'de fikri köklerini bulabileceği bir yaklaşımdır; avrupa pratik haliyle faşizmi yahudiden öğrenmiştir.. 'bir dünya savaşı çıkarmak için avrupayı karıştıran yahudi bilmelidir ki bundan en çok kendisi zararlı çıkacaktır'!. hitleri kötülemek için iktibas edilen bu cümlenin 'arasından sızan'a bir bakın.. yahudi değişimi hep başkasından bekler ve bunu hep kendisi için talep eder!..
KARAR OKURU 23 Mart 2019 22:44
1
Birey birey diye yırtınıp duran yurdum insanı okusun. Sağl. Ramazan Gün
KARAR OKURU 24 Mart 2019 01:50
1
ramazan "yahudi" kelimesini okuyunca irkildi, yerinden kalkti, aldi kalemi eline :))))) sakinlestirici ilac olarak prozac tavsiye ederim.
ramazan gün... 23 Mart 2019 19:58
başkasını bireyselleştirip, karşısına bir tür olarak dikilir. (hala da öyledir) zira ve aslında o 'milliyet' duygusunu tanır ve bilir. ama onun üstünde olan şahsiyetten haberdar değildir; yani kendisini bir tür olarak tanımlamaktan başka ihtimali de yoktur. teklifi şudur: sen beni 'kollektif' olarak tanı, ben seni birey olarak!. işte insanlığın zihnini bulanıklaştıran, bunun idrak edilememesidir ki; imtiyaz talebini, ortalama fert hakkıymışçasına kabul ettirir. tuhaf mı?. bireyselliğin adresi gösterilen yahudi için 'alışılmadık' laflar mı ediyorum?.
ramazan gün... 23 Mart 2019 19:51
sorun şuradadır ki.. avrupa yahudiliği (ben eskiden yahudizm diyordum) musanın peşine düşenlerle pek de alakası kalmamış bir bünyedir.. ordan aldığı-alacağı tek şey tanrı-kral, kral tanrı söylemidir; tanrının krallığı?. (bu durumda marksın yahudi pratik hristiyanlıktır, hristiyanlık teorik yahudiliktir' cümlesi de bir bağlama oturuyor) yahudizm bir değer değişimini temsil eder; o tüccar ve burjuva olarak bireyselliğin yükselişini teşvik ederken, kendisi atomize toplum içinde 'tür' olarak tanınmak ister..
ramazan gün... 23 Mart 2019 19:42
'Yahudilik zirvesine sivil toplumun tamamlanışıyla ulaşır, ama sivil toplum tamamlanışına ancak hıristiyan dünyada ulaşır. Sivil toplum kendisini, devlet yaşamından, yalnızca, tüm ulusal, doğal, moral, teorik ilişkileri insana dışsal kılan hıristiyanlığın egemenliğinde tümüyle ayırır, insanın tüm tür-bağlarını* koparır, bu tür-bağların yerine egoizmi, bencil gereksinimi koyar ve insan dünyasını atomize olmuş, biri diğerine düşman bireylerin dünyasına çözüştürür. '
ramazan gün... 23 Mart 2019 19:37
'Yahudi, hıristiyan devletten özgürleşmek istemekle, hıristiyan devletin kendi dinsel önyargısını bir yana bırakmasını istiyor. Peki, yahudi, kendi dinsel önyargısından vazgeçiyor mu? O zaman bir başkasının kendi dininden vazgeçmesini istemeye hakkı var mıdır?' (..) Yahudinin toplumsal özgürleşmesi, toplumun yahudilikten özgürleşmesidir. ' (yahudi sorunu-mark, yarısını okumuşum, unutmuşum) yahudi sorunumu, yahudinin sorunu mu?.
ramazan gün... 23 Mart 2019 16:39
velhasılı hülasa mirim: benim 'eve' yahudiler giremez!. iyi insan olabilirsin, bana fayda da verebilirsin; bişey dediğim de yok. lakin senden 'evimi' terketmeni rica edeceğim..
KARAR OKURU 23 Mart 2019 18:57
2
inceltilmis, Irkci/yobaz bir yorum. Irkciligin ilaci, tedavisi yok.
Muhtefi. .. 23 Mart 2019 23:23
0
Irkçılık değil bu korunma,savunma gereksinimi .!!...biz hiiiiic biiiiiir zaman ırkçı olmadık. Onlar öğretti fakat olamadık. .Zihniyetiniz musait değil. .bencil değiliz biz. .kelime oyunlarına gerek yok. .!!!...:))))
KARAR OKURU 23 Mart 2019 15:03
Soru şu ve basit: Yahudiler Avrupa'da neden hiç sevilmiyorlar? Mesela, sırf Hz. İsa'yı astıkları için mi? Eeeee, bunu Romalıların desteğiyle yapmamışlar mıydı? O halde sorun ne? Cennette yer mi dar? Yoksa, sorun, Papaz yahnisinden kim çoğunu götürecek mi, Papa'nın kendisi mi? Ne bilelim bu konuda?
KARAR OKURU 23 Mart 2019 20:20
2
Zengin ve akıllı oldukları için, hasetlikten.
Mustafa AlSANCAK 23 Mart 2019 14:35
2) Müşteriyi adamakıllı kazıkla diye dükkan sahibine bağırdıklarını duyunca yerin dibine girmiştim. Bereket versin Genel Müdür Türkçe bilmediği için durumu kurtarmıştım. Dükkan sahibi de bir ara dışarı çıkıp gençleri paylamıştı. Yani bu demek oluyordu ki Turiste kazık atma ile haksız kazanç sağlamak ayıp gelmiyordu insanlara. Bundan zararlı çıkanlar kendileri olduğunun farkında bile değiller.Antalya’da Tour operatörleri otel misafirlerini kendi otobüsleri ile tanıdık mağazalara yönlendiriyorlar. Ne gelirse zaten Hacılardan ve Hocalardan gelir
Mustafa AlSANCAK 23 Mart 2019 14:01
1 )En büyük kötülük bizim kendi içimizde yatıyor. Doğruluğun Yahudilikle veya Müslümanlıkla bir bağlantısı yoktur. Belki bazı anlarda Allah korkusu dediğimiz yanlışlıklar karşısında içimizde bir yüreğimizin sızladığını hissederiz. Ama ticaret hayatında çoklarında Allah korkusu falan kalmıyor. Seneler önce İsveç’ten Fannyudde Holdingin Genel Müdürü Erik Lindeblad ile Türkiye’den istakoz ithal etmek için Türkiye Göllerini dolaştık ve anlaşmalar imzalandıktan sonra İstanbul Kapalı çarşıya uğrayıp yüklü bir alış veriş yaparken bir d
Kararcı 23 Mart 2019 12:15
Sayın yazar halk arasında yaygın ve etkin biçimde hüküm süren pek çok yanlışı düzeltiyor. Buna rağmen "Yahudi düşmanlığı" kavramı içinde tanımlanan tutum ve davranışların sağcı, milliyetçi, radikal İslamcı cenahtan geldiği de bir gerçektir. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde beraber yaşadığımız Yahudilerin Siyonizm diye bir dertleri olmadığına göre, Yahudi düşmanlığının da temeli olmamak gerekir. Acaba bu illet bize, ırkçı Alman Nazizminden miras kalan ve Filistin sorununun etkisiyle de pekişen bir metastaz olmasın?
musto 23 Mart 2019 11:18
Geçen bir proğramda hasidik Yahudilerini izlemiştim yobazlığı nerden aldığımız beli oldu adamların ayrı bir mahallesi ayrı okulları kızlara belli bir yaştan sonra örtünmek mecburi erkeklerin olduğu yerde çalışması yasak erkekler sadece Tevrat okuyacaklar vb İsrail halkı bunlardan bezmiş defolun amerikaya gidin diye aşağılıyor ve protesto ediyorlar 30 yıl sonra çoğunluk olacakları Allah ne verdiyse çoğalıyorlar.
KARAR OKURU 23 Mart 2019 11:04
İsrail orta gelir tuzağını nasıl aştı?
DİNÇER 23 Mart 2019 11:06
HOCA EFENDİ: MÜSLÜMANLAR YAHUDİLERDEN DAHA YAHUDİ OLMUŞ MÜSLÜMANLAR YAHUDİLİĞİ BIRAKIRSA SORUN ÇÖZÜLÜR ÇOK BASİT BİR ÖRNEK VERELİM GERİSİNİ SİZ ÇOĞALTIN CUMA VAKTİ DÜKKANINI KAPATIP CUMAYA GİDEN ESNAF KARDEŞİMİZ İŞÇİSİNİ SİGORTASIZ ÇALIŞTIRIP BİDE MAAŞINI İKİ AY SONRA ÖDER PERSONELİN GELDE SORMA KİM YAHUDİ BUYRUN SONRA İSRAİL YAHUDİ OLUYO
KARAR OKURU 23 Mart 2019 20:24
4
Yahudiler asla böyle bir şey yapmaz. 18 sene Yahudi patronla çalıştım, asla maaşımı öbür aya geçirmedi ve gerçek miktardan gösterdi. Böylece yüksek emekli maaşı aldım. Kendisine her gün dua ediyorum. O kişinin adı Eli Acıman’dı. Bence gerçek müslüman da bunu yapmaz. Ama sahte yahudiler ve sahte müslümanlar yapar.
Yusuf Biltekin 23 Mart 2019 10:52
Rothschildler ve Osmanlı İmparatorluğu adlı eser de aynı şeyleri söylüyor
engineer 23 Mart 2019 09:20
abd de yakın zamana kadar yahudi nefreeti vardı,amerikan toplumu içinde yahudileri sakalları bit dolu ve pedofil olarak sakınılması gerekli toplum olarak görenlerin sayısı fazlaydı, holiwood ile bu imajı değiştirip Müslümanların imajını bu durumu getirdiler yani yahudi fobyayı islamofobyaya dönüştürerek kendileri aradan cici yahudi olarak sıyrıldılar.
KARAR OKURU 23 Mart 2019 16:09
3
İmaj değiştirmek madem bu kadar kolay, söyleyin Yeşilçam'a gereğini yapsınlar.
KARAR OKURU 23 Mart 2019 09:08
İbrahim bey. Y Zelanda Başbakanına tamam helal olsun da şimdi de new York’ta sinagog kapısını müslümanlara açtı. İlginç güzel şeyler oluyor. Dünya böyle jestlerle iyi.
engineer 23 Mart 2019 10:30
1
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen ‘Edirne Büyük Sinagogu’, 26 Mart 2015 Perşembe günü saat 14:00’te Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Sn. Bülent ARINÇ’ın katılacağı törenle açılıyor.
evin 23 Mart 2019 05:33
siyonizm kötü ama fetih anlayışı iyi mi? 21. yüzyılda hala ciddi ciddi viyana bizim olacak diye sayıklayan tipler var...
KARAR OKURU 23 Mart 2019 04:16
Osmanli'nin son donemlerinde Yahudi - Mason baglantisindan ziyade Sabetayci - Mason baglantisi onemlidir. ittihatci liderlerden bazilarinin hem Masonlarin, hem de Sabetaycilarin destegiyle kisa zamanda partinin ust kademelerine yukseldigini biliyoruz.
KARAR OKURU 23 Mart 2019 15:10
2
Hep te biliyorsun ha, gece 04:16 da abukluk ya(p/z)mayıp uyusan belki bir işe yararsın. Tıraşına yandığım KO!.
KARAR OKURU 23 Mart 2019 18:05
1
15: 10...Talat Pasa'nin hayatini oku. Hic birsey okumadan, arastirmadan yorumuma cevap yaziyorsun. Elinin altinda internet var.
KARAR OKURU 24 Mart 2019 00:20
0
Hatırın için Yorgun Savaşçı'yı bir daha okuyacağım. Fazla resmi belge ihtiva ediyor diye eleştirilmiş. Resmi belge KO 18:25, resmi belge!. Sabetay Sevi'ye de Osmanlı kanunları uygulanmıştır, Sabetayistlere de. Nokta.(KO 15:10).
KARAR OKURU 23 Mart 2019 03:59
Osmanli Ermenileri 1870lerden baslayarak, Dogu Anadolu'da Kurt cetelerine karsi kendilerini savunmak icin silahlanmaya baslamislardir. Cunku devlet o yillarda Ermeni vatandaslarin can ve mal emniyetini saglamakta basarili olamamis, hatta kayitsiz kalmistir. Iste bu ortamda az sayida Ermeni milliyetcisi de bunu firsat bilerek bagimsiz Ermenistan icin faaliyet gostermisler ancak Ermenilerin cok buyuk bir cogunlugundan destek gormemislerdir...Yerim kalmadi, sunu da belirteyim. Yahudiler Osmanli'da cok kucuk bir azinlikti. Bagimsizlik icin mucadele edecek durumlari yoktu o yuzden.
KARAR OKURU 23 Mart 2019 15:21
4
Kürtler, Viyana Kuşatması kaçkınları ve eşkiyalar Kuyucu Murat zamanında Ermenilere bir şey yapmayıp ta 1870 lerde mi yapmışlar? Nasıl da dolmuşsun be ya! Fazla şişme, gazını çıkar, rahatla; yazmasan daha da iyi olabilir.
KARAR OKURU 23 Mart 2019 19:12
15
15:21...eskiden dogru bilgi veren tarih kitabi bulamazdik bu ulkede. Devletin yazdirdigi veya onayladigi kitaplari okurduk. Tarih degil propaganda kitaplariydi; bu yuzden cahil kaldi insanlar. Simdi oyle bir ozurunuz yok. istedigin konuda istedigin kadar bilgiye erisebilirsin. Tarihi gercekleri ogrenmek istiyorsan cesitli kaynaklardan arastir, oku, ogren. Bilmemek ayip degil, ogrenmemek ayip.
KARAR OKURU 24 Mart 2019 00:09
1
KO 19:52, bedava öğütlerine bayıldım da önerilerin çiğ, hikaye yani. Benim doğduğum köy Tecer Dagı'nın Güney vadisindedir. Tecer'in Batı ucu Ermeni yerleşimleridir. Altmışlı yıllarda 60-90 lık insanlarımız yaşıyordu. Tecer dağının öbür ucunda Koçgiri'ler yaşıyor. Hikayelerini canlı dinledik. "Tarihi gercekleri..... " Osmanlı Paşasının dediği gibi "başında paralansın". '...arastir, oku, ogren. Bilmemek ayip degil, ogrenmemek ayip.'. Dolduruşa gelme.
KARAR OKURU 24 Mart 2019 01:59
12
00:09...herhangi bir olaydan bahsederken tarih ver. Kocgiriler'e katliam mi yapilmis? Olabilir. Tehcirden sag kurtulanlar 1918-19da Muslumanlara katliam yapmistir. 20-30 bin civarinda masum musluman katletmislerdir. Bu konu, 'o boyle dedi, bu soyle dedi" diyerek tartisilmaz. Hangi yil olmus bu olay?
KARAR OKURU 23 Mart 2019 03:47
Bu yazida gordugum eksik bilgileri kisaca yazayim: "Ermeniler ve Rumlar arasinda gelisen ayrilikci fikirlerin Yahudilerde karsiligi yoktu" demissiniz. Yunanlilar 1700lerin basindan beri bagimsiz bir devlet olmak icin faaliyet gostermislerdir. ilk buyuk Yunan ayaklanmasi 1770de olmustur. Ondan sonra da 1830da bagimsizliklarini kazanana kadar defalarca ayaklanmislardi. Buna karsilik, Osmanli'da 1870lere kadar Ermenilerle sorun yoktu. O yillarda Dogu'da Kurt cetelerinin Ermeni koylerini basip yagmalamasi ve haraca baglamasi, Ermeniler'de bagimsiz ulke fikrini tetiklemistir...devami var...
Evet. Ermenileri ayrılık-bağımsızlık fikrine sürükleyen, II. Abdulhamid'in "Osmanlılık" yerine Din/İslam/Halifeliği koyması ve Kürtlerden oluşan ve çete gibi davranan Hamidiy'e Alayları, Jön Türklerin "Türkçülük" vurgusudur. Bu gün de "Defolun, Kürdistan'a gidin" diyenlerin iyi niyetli olmadıkları ve bunu kasıtlı olarak yaptıkları herhalde tartışma götürmez
SUAT GÜN 23 Mart 2019 02:43
ÇOK OBJEKTİF BİR DEĞERLENDİRME OLDUĞU SÖYLENEMEZ. SATRANÇTA 3 HAMLE İLERİSİNİ GÖREMİYORSANIZ. YENİLİRSİNİZ.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN