T.C. İNEBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/111 Esas

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından dava konusu 117 ada 20 parsel sayılı taşınmazın Kastamonu İli, Çatalzeytin İlçesi, Hamidiye Mahallesi sınırları içerisinde özel mülkiyete konu taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. Maddesinin (b) bendi gereğince KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından acele kamulaştırma işlemleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınarak başlanıldığı, kamulaştırılması temin edilemediğinden, davacı tarafından mahkememizde bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. Davalı adına çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya tebligat yapılanmayanlara gazete ile ilan tarihinden itibaren 14. md. öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü yöneltilmesi gerektiği, idari davada iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın kamulaştırılan kısmının kamulaştırma yapan idare adına tapuya tescil edileceği, tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Çatalzeytin Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davetiyelerin tebliğinden itibaren 10 gün içinde kamulaştırmaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilgililere 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01834867