14.02.2020  07:13

Son dakika | '7 Şubat MİT kumpası' iddianamesi tamam

Son dakika haberi... FETÖ'nün, MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı MI·T go¨revlilerine yönelik, 7 Şubat 2012'deki kumpasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın '7 Şubat MİT kumpası' iddianamesinde, 34 şüpheli hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

+
-

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, 7 Şubat MİT kumpasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. 

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve Başsavcılıkça onaylanan iddianamede, FETO¨/PDY'nin amacı doğrultusunda birc¸ok yasa dıs¸ı eylemini, kamu kurumlarına ve idarelere sızdırdığı mensupları aracılıgˆıyla ve 'kamu go¨revini ifa go¨ru¨nu¨mu¨' altına gizleyerek gerc¸ekles¸tirdiği vurgulandı.

İddianamede, emniyet ve yargı tes¸kilatına sızdırılan FETO¨/PDY üyelerinin, 'usulsu¨z izleme ve dinleme, usulsu¨z dinlemelerle siyasi ve askeri casusluk yapma, gizli toplantıyı dinleyerek casusluk yapma, MİT'in insani yardım tırlarını aramak suretiyle casusluk, kis¸isel verileri hukuka aykırı olarak ele gec¸irme ve yayma, fis¸leme yapma, o¨rgu¨te ars¸iv olus¸turma, s¸antaj ic¸in go¨ru¨ntu¨ ve ses kaydı yayınlama, tehdit, baskı, yıldırma, zorlama, karalama, sahte/hukuka aykırı delillerle sorus¸turma ve davalar ac¸ma' gibi birc¸ok yasa dıs¸ı casusluk maksadı da ic¸eren faaliyete imza attığı anlatıldı. 

FETÖ'NÜN YASA DIŞI EYLEMLERİ ANLATILDI

FETO¨/PDY'nin bu yasa dıs¸ı eylemleri gerc¸ekles¸tirirken bazı yo¨ntemler kullandıgˆı belirtilen iddianamede, şunlar aktarıldı: 

"Örgu¨t, son yıllarda adeta bir korku imparatorlugˆu olus¸turmayı bas¸armıs¸tır. Bu su¨recin birinci as¸amasında, yayımlanan ya da yayımlanacak olan ses kayıtları, kamuoyunda gu¨ndem olus¸turan yazarlar tarafından genis¸ kitlelere 'iddia' s¸eklinde ana hatlarıyla duyurulmakta, ikinci as¸amada s¸ahıslar tarafından ortaya atılan bu iddialar, o¨zellikle belirli basın yayın kurulus¸ları aracılıgˆı ile haberles¸tirilerek, u¨lke genelinde 'tartıs¸ılır' hale getirilmektedir. U¨c¸u¨ncu¨ as¸amada ise konuya ilis¸kin bilinc¸altı algısı olus¸turulan kitlelere yo¨nelik 'mevcut hu¨ku¨met aleyhine tepkiselligˆin arttırılması', 'kitlelerin harekete gec¸irilmesi', 'devlet kurumlarının ve bu¨rokrasinin yıpratılması' gayeleri ile sosyal medya ve basın yayın organları u¨zerinden algı operasyonları yapılmaktadır." 

İddianamede, gu¨venlik birimleri ya da stratejik kurumlardaki uzantıları vasıtasıyla illegal yo¨ntemlerle temin edilen ve u¨zerinde oynanmıs¸ c¸es¸itli dijital verileri kamuoyuna sunarak kis¸iler ve kurumlar u¨zerinde yanlıs¸ algıların olus¸masını, bu yo¨nde de o¨rgu¨t stratejisi yo¨nu¨nde kararlar alınmasını sagˆlamaya c¸alıs¸an o¨rgu¨tün, devletin tu¨m kurumlarının ele gec¸irilmesine ve anayasal du¨zenin ortadan kaldırılarak degˆis¸tirilmesine yo¨nelik olarak gelen talimatlar u¨zerine ve belirli bir strateji dogˆrultusunda her tu¨rlu¨ baskı, cebir tarzında hareketleri mes¸ru go¨rdüğü vurgulandı.

Bu kapsamda "Tu¨rkiye'yi tero¨re destek veriyor gibi go¨stermek ic¸in gizli toplantıyı casusluk amac¸lı dinleyip servis etmek, kriptolu telefonların kriptolarını c¸o¨zerek hukuka aykırı s¸ekilde elde ettigˆi dinleme kayıtlarına montaj yapmak suretiyle hu¨ku¨meti yıkmak u¨zere servis edip kullanmak, silah bulma u¨midiyle I·HH Vakfının bu¨rosunda arama yapmak, Bas¸bakan'ın evine ve kullandıgˆı ikametgaha bo¨cek koyup dinlemek" gibi faaliyetlerin, o¨rgu¨tu¨n 2014'te gerc¸ekles¸tirdigˆi casusluk amacıyla is¸lenen faaliyetlerinden bazıları olduğu belirtilen iddianamede, tero¨r o¨rgu¨tu¨nün, 2006-2014 yılları arasında emniyet birimleri ve yargıyı aynı anda kullanarak siyasiler, bu¨rokratlar, kamu personeli, sivil toplum kurulus¸ları ve Tu¨rk Silahlı Kuvvetlerine yo¨nelik bu¨yu¨k operasyonlar gerc¸ekles¸tirdiği, kamuoyunu etkileyen, u¨lkede gu¨ndem olus¸turan siyasi sosyal ve ekonomik du¨zeni etkileyen sorus¸turma ve davaları yu¨ru¨ttüğü kaydedildi.

'7 ŞUBAT' İLK OPERASYON

İddianamede, 15 Temmuz darbe kalkıs¸masına kadar gec¸en su¨rece bakıldıgˆında, FETO¨/PDY'nin nihai hedefe ulas¸mak ic¸in Tu¨rkiye Cumhuriyeti Hu¨ku¨meti ile gu¨c¸ mu¨cadelesine girdigˆi belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

'(Örgütün) Nihai hedefe ulas¸mak ic¸in bas¸latılan eylemlerin ilk as¸amasının Ergenekon, Balyoz, Poyrazko¨y, I·zmir Askeri Casusluk, Tahs¸iye, Selam Tevhid, MI·T Tırları ve 17-25 Aralık gibi kurgu ve kumpas sorus¸turmalarla gec¸ildigˆi, o¨rgu¨t tarafından gerc¸ekles¸tirilen bu eylemlere 7 Şubat 2012'de MI·T Mu¨stes¸arı Hakan Fidan'ın ifadeye c¸agˆrılması ile hız verildigˆi anlaşılmıştır. MİT sorus¸turması aslında FETO¨'nün sec¸ilmis¸ Tu¨rkiye Cumhuriyeti Hu¨ku¨meti'ni yıkmaya yo¨nelik ilk tes¸ebbu¨s giris¸imidir.

Tu¨rkiye Cumhuriyeti'nin c¸o¨zu¨m su¨recinde yu¨ru¨ttu¨gˆu¨ politikalardan dolayı MİT'i, PKK/KCK ile ilis¸ki ic¸indeymis¸ gibi go¨stererek MI·T go¨revlilerinin ifadeye c¸agˆrılması, evlerinde arama yapılması ve haklarında yakalama kararı c¸ıkarılması o tarihte Bas¸bakan olan Tu¨rkiye Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ameliyat olacagˆı gu¨ne denk getirilmiştir. Bu s¸ekilde kurgulanan operasyon, nihai hedefi sec¸ilmis¸ mes¸ru hu¨ku¨meti devirmek olan emniyet, MI·T ve yargı organlarına sızarak yerles¸mis¸ olan FETO¨/PDY'nin, Tu¨rkiye Cumhuriyeti hu¨ku¨metine kars¸ı ac¸ıktan giris¸tigˆi ilk operasyondur." 

İddianamede, 2005 yılında hu¨ku¨metin terör örgütü PKK/KCK'nın bitirilmesi amacıyla c¸o¨zu¨m su¨reci bas¸lattıgˆı, MI·T'in de bu su¨recin sagˆlıklı yu¨ru¨mesi ve bilgi akıs¸ını sagˆlamak u¨zere su¨rece dahil oldugˆu, mu¨s¸teki Mustafa Özer'in de bu su¨rec¸te irtibat go¨revlisi olarak MI·T ile birlikte c¸es¸itli faaliyetlere katıldıgˆı, "ENNA" adı altında iki arkadas¸ıyla birlikte haber ajansı kurdugˆu, bu ajans adı altında PKK yo¨neticileriyle irtibata gec¸erek aldığı bilgileri analiz edilmek u¨zere MI·T'e go¨nderdigˆi aktarıldı. 

FETO¨/PDY'nin, karşı olduğu c¸o¨zu¨m su¨recini engellemeye c¸alıs¸tıgˆı bildirilen iddianamede, bu dogˆrultuda, kapatılan I·stanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆında savcı olarak görev yapan, sonraki süreçte FETÖ kapsamında ihraç edilen s¸u¨pheliler Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya'nın, PKK/KCK sorus¸turması yu¨ru¨ttu¨kleri hatırlatıldı. İddianamede, Bayraktar ve Sarıkaya'nın, sorus¸turma kapsamında birden fazla s¸u¨pheli ile beraber do¨nemin MI·T Mu¨stes¸arı olan MI·T Bas¸kanı Hakan Fidan, eski MİT Mu¨stes¸arı Emre Taner, eski MİT Mu¨stes¸ar Yardımcısı Fatma Afet Güneş, eski MİT personeli Hu¨seyin Emre Kuzuoğlu ve Yas¸ar Hakan Yıldırım ile Mustafa Özer hakkında "PKK/KCK'ya bilerek yardım etme ve sorus¸turmanın gizliligˆini ihlal" suc¸larından sorus¸turma bas¸lattıkları kaydedildi.

OSLO GÖRÜŞMELERİ DE İDDİANAMEDE

İddianamede, 13 Eylül 2011'de kamuoyunda "Oslo go¨ru¨s¸meleri" olarak bilinen ses kayıtlarının basına sızdırıldıgˆı belirtilerek, 20 Aralık 2011'de mu¨s¸teki Mustafa O¨zer'in sorus¸turma kapsamında MI·T adına c¸alıs¸tıgˆı bilindigˆi halde evinde arama yapılarak go¨zaltına alındıgˆı, s¸u¨pheli Bilal Bayraktar tarafından 23 Aralık 2011'de ifadesi alınan mu¨s¸tekinin aynı gu¨n salıverildigˆi anlatıldı. 

Kapatılan CMK 250. madde ile go¨revli I·stanbul 13. Agˆır Ceza Mahkemesi tarafından 27 Aralık 2011'de Mustafa Özer hakkında dosya u¨zerinde yapılan inceleme sonucunda yurt dıs¸ına c¸ıkıs¸ yasagˆı konuldugˆu aktarılan iddianamede, sorus¸turma evresinde mu¨s¸teki Mustafa O¨zer'in telefonunun dinlemeye alındıgˆı, sorus¸turma dosyasında gizlilik kararı bulundugˆu halde mu¨s¸tekinin savcılıktaki beyanının basına sızdırıldıgˆı, hatta Taraf gazetesi web sitesinde mu¨s¸tekinin isim ve soy ismiyle birlikte fotogˆrafının yayımlandıgˆı hatırlatıldı. İddianamede, bu s¸ekilde Mustafa Özer'in, MI·T adına c¸alıs¸tıgˆı des¸ifre edilerek PKK/KCK'ya hedef go¨sterildigˆi, can gu¨venligˆinin tehlike altına girdigˆi kaydedildi.

"BAŞBAKAN'IN AMALİYATA GEÇ GİRMESİ İLE KUMPAS BOZULDU"

So¨z konusu kumpas sorus¸turma ile o¨rgu¨t mensuplarının, MI·T ile ilgili kamuoyunda "PKK ile organize hareket eden tes¸kilat" algısı olus¸turdukları, 7 Şubat 2012'de MI·T sorus¸turmasıyla yargıyı kullanarak, bir yandan kendilerinden olmayan MI·T yo¨netimini bertaraf etmek, MI·T'i ele gec¸irmek, bir yandan da aynı sorus¸turmayla hu¨ku¨metin tero¨r sorununu c¸o¨zmek amacıyla bas¸lattıgˆı çözüm su¨recini durdurmak ic¸in harekete gec¸tigˆine dikkat çekilen iddianamede, 7 Şubat 2012'de saat 17.00'de MI·T Mu¨stes¸arı Hakan Fidan'ı ve 4 MI·T go¨revlisini telefonla arayan savcının, "İfade vermek u¨zere makamıma bekliyorum." dedigˆi belirtildi. 

MI·T yo¨neticilerinin, hu¨ku¨metin ve Bas¸bakan'ın tero¨r o¨rgu¨tu¨ne yardımla suc¸lanmak istendigˆi, Hakan Fidan'ın go¨zaltına alınması maksadıyla gayret go¨sterildigˆi, go¨zaltına alınmasıyla birlikte, "emri Bas¸bakan'dan aldıgˆı" algısıyla o zaman Bas¸bakan olan Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hu¨ku¨metin istifaya zorlanması ve hatta devrilmesinin planlandıgˆı anlatılan iddianamede, bu kurgu ve kumpas sorus¸turmasının, istihbarat go¨revlileri hakkında sorus¸turmaların izne bagˆlanması sistemine gec¸ilmesi ve Bas¸bakan'ın ameliyata gec¸ girmesiyle bozuldugˆu ve o¨nlendigˆi aktarıldı. 

CEZA İSTEMLERİ VE MAĞDUR-MÜŞTEKİLER

İddianamede 'mağdur' olarak şu isimler yer aldı:

"61. Hükümet Başbakanı olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 61. Hükümet'in Bas¸bakan Yardımcıları Bülent Arınç, Ali Babacan, Bes¸ir Atalay, Bekir Bozdagˆ, Emrullah İs¸ler, Ulas¸tırma, Denizcilik ve Haberles¸me Bakanı Binali Yıldırım, Avrupa Birligˆi Bakanı Egemen Bağış, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Çalıs¸ma ve Sosyal Gu¨venlik Bakanı Faruk Çelik, C¸evre ve S¸ehircilik Bakanı Erdogˆan Bayraktar, Dıs¸is¸leri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Genc¸lik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Gu¨mru¨k ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, İc¸is¸leri Bakanı Muammer Gu¨ler, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ku¨ltu¨r ve Turizm Bakanı Ömer C¸elik, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Egˆitim Bakanı Nabi Avcı, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İs¸leri Bakanı Veysel Eroğlu, Sagˆlık Bakanı Mehmet Mu¨ezzinogˆlu, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer C¸agˆlayan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma S¸ahin, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, o dönem MİT Müsteşarı olan MİT Başkanı Hakan Fidan, eski MİT Müsteşarı Emre Taner, eski MİT Müsteşar Yardımcısı Fatma Afet Gu¨nes¸, eski MİT personelleri Yas¸ar Hakan Yıldırım ve Hüseyin Emre Kuzuoğlu ile müşteki Mustafa O¨zer." 

ŞÜPHELİLER KİMLER?

İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile olay tarihinde örgütün yargı imamı olan 'Kartal' kod adlı İlyas Şahin, "Kozanlı O¨mer" kod adlı Osman Hilmi O¨zdil'in yardımcısı konumunda olan ve Gülen ile dogˆrudan go¨ru¨s¸me olanagˆı bulunan C¸etin Özgür, "MI·T mahrem hizmetler imamı" Murat Karabulut, "Marmara bo¨lge imamı" olan "Arif" kod adlı Ali Rıza Tekinkaya, avukat Murat Karkın, do¨nemin I·stanbul Tero¨rle Mu¨cadele S¸ube Mu¨du¨r Yardımcısı Serdar Bayraktutan, "emniyet mahrem imamları" Murat Tokay, Bekir Kalağası, Hüseyin Civan, Muhammet Bekar, Ramazan Yılmaz, MI·T mahrem imamlarından Sunay Elmas, "Tu¨rkiye polis memurları u¨lke imamı" olan Kamil Bayram ve eski komiser Hüseyin Özkan firari-yakalamalı şüpheli olarak yer aldı. 

Olay tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev yapan eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Erol Demirhan'ın da aralarında bulunduğu 13 eski polis ile gazeteci Mustafa Gökkılıç'ın tutuklu şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, 5 şüpheli de bu dosyadan tutuksuz olarak bulundu. 

İddianamede, aralarında FETÖ elebaşı Gülen, o¨rgu¨tu¨n so¨zde emniyet imamı Çetin Özgür ve so¨zde yargı imamı I·lyas Şahin, eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli hakkında "Tu¨rkiye Cumhuriyeti hu¨ku¨metini ortadan kaldırmaya veya go¨revini yapmasını engellemeye tes¸ebbu¨s etme", "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ kurma ve yönetme", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "gizliliğin ihlali" ve "nitelikli resmi belgede sahtecilik" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl ile 53 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi. 

İddianamede, diğer 16 sanığın da "Tu¨rkiye Cumhuriyeti hu¨ku¨metini ortadan kaldırmaya veya go¨revini yapmasını engellemeye tes¸ebbu¨s etme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "gizliliğin ihlali" ve "nitelikli resmi belgede sahtecilik" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet 26,5 yıldan 45,5 yıla kadar ayrı ayrı hapis cezalarına çarptırmaları istendi. 

İSTANBUL/AA

 

GÜNÜN VİDEOSU

İsrail cenazeye bile zulmetti

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi''nde şehit ettikleri Filistinlinin naaşına yaptıkları zulüm kameralara yansıdı. Görüntülerde, buldozer kullanan İsrail askeri, Filistinli şehidin naaşını almaya çalışırken cesedi parçalayıp ardından sürüklüyor

DİĞER HABERLER
Çözüm Türkiye'den çıkabilir
İstanbul’da güpegündüz bina kapısı çalındı
Samsun belediyesinden Berna Laçin'e veto
İstifa bilmecesi
Özür dile Aleksey
Erdoğan'a taziye mesajı
'Libya'da şehit' haberi başlarına iş açtı